دوره و شماره: دوره 74، شماره 71، پاییز 1389، صفحه 1-180 
4. حمایت از شهود در چالش با حقوق دفاعی متهم

صفحه 93-109

حمید رئوفیان؛ ابوالفضل حسن زاده محمدی