دوره و شماره: دوره 74، شماره 69، بهار 1389، صفحه 1-155 
3. جایگاه بزه‌دیده در تعیین کیفر و اعمال آن

صفحه 81-94

کیومرث کلانتری؛ فاطمه ذبیح الله زاده