نقش نژاد و مذهب قربانی جرم در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

رییس شعبه‌ی دهم دیوان عدالت اداری

چکیده

قربانی جرم از جمله عناصر و کنشگران پدیده‌ی مجرمانه و یکی از عوامل مهم تعیین کیفر در نظام‌های کیفری است. ویژگی‌ها و خصوصیات قربانی جرم همواره در تعیین کیفر مورد توجه بوده و هست. به رغم تصریح قوانین و ادعای مجریان عدالت کیفری بر تساوی افراد در برابر قانون، امروزه مذهب و نژاد قربانی جرم، در قوانین کیفری و رویه‌ی مجریان عدالت کیفری عاملی اساسی در تعیین کیفر است. این خصوصیات گاه به عنوان عاملی مشدد و گاه به عنوان عاملی مخفف کیفر عمل می‌کنند. در این نوشتار تلاش شده است با مراجعه به قوانین کیفری و رویه‌ی قضایی ایران و انگلیس به تأثیر مذهب و نژاد قربانی جرم در تعیین کیفر پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


الف- فارسی

1- قرآن کریم

2-  اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ اول، تهران، سال 1379.

3- حاجی ده‌آبادی، احمد، «تأملی پیرامون قصاص مسلمان در مقابل کافر»، نامه‌ی مفید، شماره‌ی 4، بهمن و زمستان 1382.

4- محقق داماد، مصطفی، جزوه‌ی درسی فقه استدلالی 1، دوره‌ی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده‌ی حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 1386-1385.

5-مهرا، نسرین، «مسلمانان در سیستم عدالت انگلستان»، فصلنامه‌ی پیشگیری از جرم، نشریه‌ی پلیس نیروی انتظامی، شماره‌ی چهارم، سال دوم، پاییز 1386.

6- میرمحمدصادقی، حسین، دادگاه کیفری بین‌المللی، نشر دادگستر، چاپ اول، 1383.

7- موسوی بجنوردی، حسن، زن و حقوق کیفری، (مجموعه مقالات، نتایج کارگروه‌ها و اسناد نخستین همایش بین‌المللی زن و حقوق کیفری، گذشته، حال، آینده – تهران، آذر 1383) 

ب- عربی

8- خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد دوم، مطبعه العلمیه، چاپ دوم، قم، 1369.

9- الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامیه و ادلته، نشر دارالفکر دمشق، الطبعه الثالثه، سوریه، 1409 هـ. 

ج- انگلیسی

 14- Ashworth, Andrew, Sentencing and Criminal Justice, Printed in Great Britain by Butler and Tanner Ltd , Frome and London, 1992 

15 -Bowling, B- Violent racism, Vicrimization, policing and social context, Oxford OUP- 1998

16-K, Murkakami, Taron . Hate crimes, The Georgetown Journal of Gender and Law.Vol. 63. 2004  

17-Macpherson.W.The Stephen Lawrence inqury, report of an inqury by sir William macpherson of Cluny, advised by Tom Cook, the right revd, Dr gohn Sentamu and Dr Richard Ston, Cm 4262-1, London, Home Office

18-Phillips, C. and Brown, D. Entry into the criminal justice system:A survey of police arrests and their outcomes, home office research study 185. London, Home Office and Home office 2002c

19- Sandra, walklate, Imaging the victim of crime, New Yourk, open university press, 2007

20-Susan Easton and Christine piper, sentencing and punishment, oxford University, 2005    

21- Sprack, John, A Practical Approach to Criminal Procedure, Oxford university press,tenth edition,2004

22-Religious discrimination in England and Wales Home Office Research, Development and Statistics Directorate, February 2001

http://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Stephen_Lawrence23-

24-http://yasekabud110.blogfa.com/8804.aspx

25 -Racial and Religious hatred Act 2006

26-Race Relations Act 1965 and 1976

27 -Race Relations (Amendment ) Act 2000

28-Sentencing Guidelines Council, Assault and other offences against the person (SGC) 2008  

29-Racist and Religious crime cps Guidance 2006

30-Breach of a protective order 2006

31-Football Offences Act 1991 (as amended)

32-Murder (Abolition of Death Penalty ) Act 1965