تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مولف در فضای مجازی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی

2 استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.22106/jlj.2019.63059.1445

چکیده

: با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپی رایت در اینترنت و امکان نقض گسترده این حقوق توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان، دارنده حق با این پرسش مهم روبرو می شود که در تعارض دو یا چند قانون، چه قانونی بر دعوای وی علیه نقض کنندگان متعدد حاکم خواهد بود؟ آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مولف در محیط مجازى، قواعد سنتى حل تعارض قابل اعمال است یا وضع قواعد جدیدی در این حوزه را می طلبد؟ این مقاله مساله را با تفکیک دو فرض توافق و عدم توافق بر قانون حاکم در نقض قراردادی و غیر قراردادی حق مولف در فضای مجازی بررسی نموده است. در نقض قراردادی که بر قانون حاکم توافق شده باشد رویه اکثر کشورها و نیز کنوانسیون های بین المللی پذیرش اصل حاکمیت اراده طرفین است. در نقض قراردادی بدون توافق بر قانون حاکم، معیارهای متفاوتی اتخاذ شده است که مهمترین آن ها اعمال قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط با قرارداد کپی رایت است . در نقض غیرقراردادی که بر قانون حاکم تراضی شود دو دیدگاه کلی بین حقوقدانان، کشورها و مقررات بین المللی حاکم است. بعضی به کلی قائل به عدم پذیرش اصل حاکمیت اراده به جهت ارتباط مسئولیت مدنی با نظم عمومی شده اند و برخی حاکمیت اراده را در تعیین قانون حاکم پیش و پس از ورود خسارت به رسمیت می شناسند. و نهایتا در فرض عدم توافق در نقض غیرقراردادی که شایع ترین نوع نقض این حقوق در فضای مجازی می باشداز میان نظریات مختلف (از جمله قانون مقر، قانون محل وقوع فعل زیانبار و قانون محل حمایت) نظریه قانون دارای نزدیک ترین ارتباط بعنوان مناسبترین راه حل در جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها