بررسی آماری جرایم زنان ایران (با تأکید بر محکومیت به حبس)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

با ورود به حیطه‌ی علت‌شناسی جرایم، می‌توان تفکیکی منطقی میان جرایم زنان و مردان یافت، در سراسر جهان بررسی جرایم ارتکابی زنان و مردان مبین وجود رابطه‌ا‌ی مسلّم میان این جرایم و نقش جنسیتی مرتکبان آن است. در این نوشتار با بررسی تحولات صورت گرفته در تعداد، میزان و الگوی جرایم ارتکابی زنان ایران در دو دهه‌ی اخیر این نتیجه حاصل می‌شود که به رغم افزایش چهار برابری تعداد محکومان زن، نسبت جرایم زنان به کل جرایم ثابت مانده و حتی اندکی کاهش یافته است؛ افزون بر این‌، الگوی جرایم زنان ایران، بر اساس الگوی سنتی جرم بوده و بیشتر بر جرایم اخلاقی، جنسی و مواد مخدر تمرکز دارد؛ این امر با یافته‌های حاصل از نظریات مبتنی بر ارتباط عوامل زیست‌شناختی، شخصیتی و اجتماعی با وقوع جرم نیز مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


الف- منابع فارسی

1. آبوت، پاملا؛والاس، کلر، جامعه‌شناسی زنان، مترجم: منیژه نجم عراقی، نشر نی. 1382.

2. احمدی خراسانی، نوشین، فصل‌نامه‌ی زنان، نشر توسعه،1380.

3. احمدی، حبیب، جامعه‌شناسی انحرافات، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، 1384.

4. بخشی فروزنده، علی، فصل‌نامه‌ی امنیت اجتماعی، شماره‌ی 1، سال سوم، 1385.

5. شمس، علی، جمعیت کیفری زندان‌ها، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، انتشارات راه تربیت، تهران، 1382.

6. معظمی، شهلا، علوم جنایی: بررسی جرم شناختی جرایم زنان، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتشارات سمت، 1383.

7. کی‌نیا، مهدی، مبانی جرم‌شناسی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، 1386.                       

8. گرت، استفانی، جامعه‌شناسی جنسیت، مترجم: کتایون بقایی، نشر دیگر، 1382.

9. گیدنز، آنتونی، جامعه‌شناسی، مترجم: منوچهر صبوری، جلد چهارم، تهران، نشر نی،  1377.

 

ب- منابع انگلیسی

10. Cowie, J. V. and Slater, E. Delinquency in Girls, London, Heinemann, 1968.

11. Konopka, Gisela, The Adolescent Girl in Conflict, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1966.

12. Lind, Chesny, et all, Girls delinquency and Juvenile Justice,West Wadsworth, 1997.

13. Morris, R., "Female Delinquency and Relational Problems", Social Forces, 43: 82-89, 1964.

14. Smart, C. ,Women, Criminal and Criminology ,Rutledge and Kegan Paul, 1977.

15. Sutherland,, E. H. et D. R. Cressey, Principes Droit, Paris, 1966