حق های اقتصادی-اجتماعی و نسبت آن با حقوق شهروندی در پرتو نظریه عدالت رولز

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده