تحولات نظام دادرسی کیفری در پرتو قانون گذاری اسلامی – انقلابی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)