زمینه های ساختاری وقوع جرایم قضایی قضات ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شاهد

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کاشان

3 رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کاشان

10.22106/jlj.2019.92900.2318

چکیده

زمینه های ساختاری وقوع جرایم قضایی قضات ایران


چکیده
ارتکاب جرایم قضایی توسط قضات، بیان‌گر وجود ایراداتی در دستگاه قضایی و شخصیت قاضی است. با تقسیم این ایرادات به ساختاری و فردی، به نظر می‌رسد میزان تأثیر زمینه های ساختاری در وقوع این نوع جرایم، بیش از عوامل فردی است. منظور از عوامل ساختاری طیف وسیعی از موضوعات مربوط به استخدام، آموزش، حقوق و مزایا و نحوه مدیریت دستگاه قضایی است. در این پژوهش سعی گردید، افزون بر روش اسنادی، با انجام مصاحبه‌های کیفی و انجام پرسش‌نامه‌هایی از 130 نفر از قضات دادگستری، زمینه های ساختاری وقوع جرایم قضات ایران به طور جامع و در کمال بی‌طرفی مورد تحلیل و نقد قرار گیرد و در طی آن پیشنهاداتی قابل اجرا ارائه شود.
بر این پایه، انتخاب و گزینش صحیح، کارآموزی مفید، آموزش ضمن خدمت ضروری، تقویت استقلال قضایی، حفظ نخبگان و قضات مجرب، افزایش جذابیت شغلی، به همراه شفافیت و پاسخ‌گویی قوه قضاییه، در کاهش حداکثری جرایم قضات ایران موثر است.
کلمات کلیدی: جرم قضایی، فساد قضایی، مجرم یقه‌سفید، ساختار

کلیدواژه‌ها