زمینه‌های ساختاری وقوع جرائم قضایی قضات ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کاشان

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شاهد

10.22106/jlj.2019.92900.2318

چکیده

ارتکاب جرائم قضایی توسط قضات بیانگر وجود ایراداتی در دستگاه قضایی و شخصیت قاضی است. با تقسیم این ایرادات به ساختاری و فردی، به نظر می‌رسد میزان تأثیر عوامل ساختاری در وقوع این نوع جرائم بیشتر از عوامل فردی است. از‌این‌رو شناخت و بررسی آنان با اهمیت و ضروری است. در این پژوهش با بهره‌گیری از برایند پرسش‌نامه و مصاحبه با قضات، زمینه‌های ساختاری وقوع جرائم قضات ایران به‌طور جامع و در کمال بی‌طرفی مورد نقد قرار می‌گیرد و در نهایت پیشنهاداتی قابل اجرا ارائه می‌شود.
بر این پایه، انتخاب و گزینش صحیح، کارآموزی مفید، آموزش ضمن‌خدمت ضروری، تقویت استقلال قضایی، حفظ نخبگان و قضات مجرب، افزایش جذابیت شغلی، به همراه شفافیت و پاسخ‌گویی قوۀ قضائیه در کاهش حداکثری جرائم قضات ایران مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


فارسی

 • اداره مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (1389)، شرح اصول رفتار قضایی (اصول بنگلور)، مترجم: محمد علی شاه‌حیدری، مجتبی همتی، تهران: نشر خرسندی.
 • استیفن رابینز (1388)، تئوری سازمان، مترجم الوانی و دانایی فرد، تهران: نشر گنج شایگان.
 • رفیع پور، فرامرز (1388)، سرطان اجتماعی فساد، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 • مدیریت آموزش دادگستری استان تهران (138۴)، فصلنامه قضاوت، شماره 3۵.
 • قورچی بیگی، مجید (139۴)، جرم شناسی جرائم یقه سفیدها، تهران: نشر دادگستر.
 • کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت (139۵)، ارزیابی نظامهای قضایی اروپا، مترجم: پژوهشگاه قوه قضائیه، تهران: نشر مرکز انتشارات قوه قضائیه.
 • گزارش سازمان شفافیت بین الملل (139۵)، فساد در نظامهای قضایی، مترجم: لیلی منفرد، تهران: نشر مرکز انتشارات قوه قضائیه (پژوهشگاه قوه قضائیه).
 • نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (۱۳۷۰)، تقریرات درس جرم شناسی، تهران:‌ دانشگاه امام صادق(ع).
 • وین سنت یانگ (1378)، «راهکارهای مبارزه با فساد قضایی در کشورهای آسیایی»، ترجمه آرش فرهودی، روزنامه مأوی، یکشنبه 3 شهریور 1387 شماره 7۵2، صفحه ۶.

انگلیسی

 • Carlo Guarnieri (2007), “Professional qualifications of the judiciary in Italy, France and Germany”, Transparency International, Global Corruption Report 2007, Corruption in Judicial Systems, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Miguel Carbonell (2007), “Judicial corruption and impunity in Mexico” ,Transparency International, Global Corruption Report 2007, Corruption in Judicial Systems, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Sutherland, Edwin Hardin (1949), White Collar Crime, New York, Holt Rinehart & Winston.

برخط

 • http://www.chinacourt.org/public/detil.php?id-198213
 • http://www.farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7833
 • http://www.judiciary.gov.uk/docs/judges-council/published-guide0606.pdf.
 • http://www.pewresearch.org/fact-tank
 • http://www.transparency.org/what-is-corruption
 • http://www.yalelawjournal.org/note/corruption-in-our-courts