زمینه‌های ساختاری وقوع جرائم قضایی قضات ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کاشان

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شاهد

10.22106/jlj.2019.92900.2318

چکیده

ارتکاب جرائم قضایی توسط قضات بیانگر وجود ایراداتی در دستگاه قضایی و شخصیت قاضی است. با تقسیم این ایرادات به ساختاری و فردی، به نظر می‌رسد میزان تأثیر عوامل ساختاری در وقوع این نوع جرائم بیشتر از عوامل فردی است. از‌این‌رو شناخت و بررسی آنان با اهمیت و ضروری است. در این پژوهش با بهره‌گیری از برایند پرسش‌نامه و مصاحبه با قضات، زمینه‌های ساختاری وقوع جرائم قضات ایران به‌طور جامع و در کمال بی‌طرفی مورد نقد قرار می‌گیرد و در نهایت پیشنهاداتی قابل اجرا ارائه می‌شود.
بر این پایه، انتخاب و گزینش صحیح، کارآموزی مفید، آموزش ضمن‌خدمت ضروری، تقویت استقلال قضایی، حفظ نخبگان و قضات مجرب، افزایش جذابیت شغلی، به همراه شفافیت و پاسخ‌گویی قوۀ قضائیه در کاهش حداکثری جرائم قضات ایران مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات