مجازی‌شدن بزهکاری یقه‌سفیدی در پرتو ارزهای مجازی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در جهان امروز فناوری با سرعت شگرفی درحال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیتِ فرصت‌ساز را به خوبی شناخته‌اند و از پیشرفت‌های فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون‌ بر ایجاد ابزارهای جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای‌جغرافیایی یک کشور، فرایند جهانی‌شدن بزهکاری را تسریع کرده است. ابداع ارزهای‌مجازی به فرایند مزبور سرعت بخشیده است. ارزهای‌مجازی با ادعای هم‌ردیف قرار‌گرفتن با ارزهایِ متعارف (دولتی)، در تلاش‌اند تا تابوهای سنتیِ تولید و توزیع پول توسط دولت‌ها را بشکنند و ارزی غیررسمی با قابلیت تولید توسط کاربران فراهم آورند. این امر سبب تحول در برخی مفاهیم سنتی جرم‌شناختی شده است. بزهکاری یقه‌سفیدی یا بزهکاری یقه‌سفیدان یکی از این مفاهیم است که با گسترش فضای مجازی و ابزارهای خاص موجود در آن، متحول شده است؛ چندان که برخی اندیشمندان، از آن تحت عنوان «بزهکاری یقه‌مجازی‌ها» یاد می‌کنند. بدین‌سان، این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی ابعاد بزهکاری یقه‌سفیدیِ مجازی یا بزهکاری یقه‌مجازی‌ها، به تحلیل چرایی تمایل بزهکاران مجازی به استفاده از ارزهای ‌مجازی در ارتکاب بزهکاری با توجه به برخی پرونده‌های کیفری خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Virtualization of White-collar Crimes in the Light of Virtual Currencies

نویسندگان [English]

  • Baqer Shamloo 1
  • aref khalili paji 2
1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In today's world, technology is progressing at a great speed. Criminals are well aware of this new opportunity and take advantage of them to reach their goals. In addition to the creation of new crime tools, information and communication technology itself has also been a source of new crime, which with the expansion of the criminal environment beyond the geographical boundaries of a country, the process of globalization has accelerated the progress of this crime. The invention of virtual currencies has accelerated the process in its own way. Virtual currencies that claim to be in line with conventional currencies, are trying to break the traditional taboos of production and distribution of money by governments and provide an informal currency with user-generated capabilities. This has led to the transformation of some of the traditional criminological concepts. White-collar delinquency is one of those concepts that has evolved with the expansion of virtual space and its specific tools, as some Scholars refer to as "virtual collar crimes." After examining the dimensions of virtual white-collar crimes, this study analyzes the tendency of virtual criminals to use virtual currencies in committing delinquency according to some criminal cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Currencies
  • Delinquency
  • White-collar crimes
  • virtual collar
  • Globalization