دوره و شماره: دوره 84، شماره 110، تابستان 1399، صفحه 0-0 
1. پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی

صفحه 1-26

10.22106/jlj.2020.113414.2901

حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت