دوره و شماره: دوره 84، شماره 111، پاییز 1399، صفحه 1-280 
1. ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات

صفحه 1-22

10.22106/jlj.2020.119940.3108

سیدحسین آل طاها؛ حسین آقایی جنت مکان؛ عارف بشیری