الگوی پاسخ‌دهی به جرائم اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران؛ مطالعۀ موردی در استان مازندران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد آیت‌اله آملی)، آمل، ایران

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق‌، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد قائم‌شهر)، قائم‌شهر، ایران

چکیده

یکی از مباحث مهم در رابطه با جرائم اطفال و نوجوانان، اتخاذ نوع الگوی پاسخ‌دهی به آن است که به‌طور کلی می‌توان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر روش داده بنیاد است. جامعه آماری را تعدادی از قضات دادگستری استان مازندران، مددکاران کانون اصلاح و تربیت و استادان آشنا به حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. نمونه‌ها به‌طور هدفمند انتخاب و در مرحله گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه‌ استفاده شد. داده‌ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داده است که در سیاست کیفری ایران در ارتباط با چگونگی برخورد با جرائم اطفال و نوجوانان سه نوع از الگوهای پاسخ‌دهی یعنی الگوهای کیفری، ترمیمی و بازپروری قابل استفاده است و الگوی تخمینی جایگاهی ندارد؛ اما چگونگی برخورد سامانه عدالت کیفری با جرائم اطفال و نوجوانان در استان مازندران گاه به شکل بیشینه و گاه به‌صورت کمینه است؛ به‌طوری که در سطح رویه قضایی دادگاه‌های اطفال و نوجوانان استان مازندران استفاده بیشتر از دو الگوی پاسخ‌دهی کیفری و بازپروری بر حسب سن افراد قابل شناسایی است و استفاده از الگوی ترمیمی کمتر در آرای قضایی مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pattern of Responsibility for children and Juvenile’s crimes in Iran's Judiciary (Case study: At the level of justice in Mazandaran province)

نویسندگان [English]

  • Hemmatolah Nadi Babaei 1
  • Hossein Gholami 2
  • Hassan HajitabaR 3
  • Mehdi Esmaeli 3
1 Judge of Justice, PhD Student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University (Ayatollah Amoli Branch), Amol, Iran
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University (Ghaemshahr Branch), Ghaemshahr, Iran
چکیده [English]

One of the important issues related to child and adolescent crime is the adoption of a response pattern that can generally be considered in the four types of restorative, criminal, estimated and rehabilitation. An attempt has been made to investigate the issue in the territory of the Iranian legal and judicial system using the field method. The methodology used in this study is qualitative and is based on the data base method. The statistical population is composed of a number of judges of justice in Mazandaran province, assistants of the Correctional Center and professors familiar with children's and adolescent rights. Samples were purposefully selected and interview was used in data collection. The data were analyzed in two parts: descriptive and inferential. The results of this study have shown that three types of response patterns namely criminal, restorative and rehabilitation patterns can be used in Iranian criminal policy regarding how juvenile and juvenile offenses are dealt with, but the estimated pattern is not relevant, but how the criminal justice system is treated. In juvenile and juvenile offenses in Mazandaran province it is sometimes maximized and sometimes minimized, so that at the level of judicial procedure of juvenile and juvenile courts in Mazandaran province more use of the two patterns of criminal response and rehabilitation according to the age of individuals can be made. Is identified and the use of the less restorative pattern observed in judicial verdicts has been.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Response Pattern
  • Restorative
  • rehabilitation
  • Penal
  • Estimated