قانون کِلود؛ از کارکرد تا دست‌آوردها و نقایص آن در تحقیقات کیفری فراسرزمینی در حامل دیتای کاربران شرکت‌های فن‌آوری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق، ‌دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

چکیده

دولت ایالات‌‌ متحده به‌زعم خویش با تصویب و اجرای قانون کِلود، بعد از شکست در پروندۀ مایکروسافت پیش‌روی محاکم کیفری داخلی، درصدد عبور از این محدودیت‌ها بر اساس قانون داخلی است. این وضعیت تجربه‌ای است که دستاوردهای آن پیش‌روی سایر کشورها قرار گرفته است تا از ابعاد منفی آن احتراز شود. لذا بررسی ابعاد حقوقی قانون کِلود، از کارکرد تا دستاوردها و نقایص آن در تحقیقات کیفری فراسرزمینی در اَبررایانش شرکت‌های فناوری، موضوع و از اهداف این نوشتار است که با رویکرد توصیفی‌تحلیلی و انتقادی مدنظر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که کارکرد و دستاوردهای قانون کِلود در نظام عدالت کیفری ایالات‌ متحده و سایر دولت‌ها برای پیشبرد تحقیقات کیفری فراسرزمینی در اَبررایانش و نقایص آن چیست. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قانون کِلود به هر‌حال دولت ایالات‌ متحده را به هدف اصلی وی برای دسترسی به دیتای ذخیره‌شدۀ کاربر اَبررایانش در حامل دیتای فراسرزمینی می‌رساند. اما دسترسی به دیتای کاربر اَبررایانش در این شرایط هم متأثر از نادیده‌گرفتن محدودیت‌های ناشی از اصل حاکمیت درون‌سرزمینی و اصل ممنوعیت مداخله در امور دولت خارجی است که این‌ بار در هیئت قانون داخلی ایالات متحده توجیه شده است، ولی به‌دلیل نقض محدودیت‌های حریم خصوصی کاربرانِ اَبررایانش مجاز و مقبول نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

CLOUD Act; From Function to its Achievements & Defections in Extraterritorial Criminal Investigations in Database of Technology Companies

نویسنده [English]

  • Javad Salehi
Associate Professor of Law, Payame Noor University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Overseas criminal investigations in Cloud Computing and its data users face limitations stemming from the principle of territorial sovereignty and the principle of non-interference in foreign state affairs. But the United States is trying to pass these restrictions on domestic law by passing and enforcing CLOUD Act after failing in the Microsoft case. This is an experience that its achievements are facing other countries to avoid its negative dimensions. So investigating the legal aspects of the CLOUD Act, from function to its achievements and defections in overseas criminal investigations into cloud of technology companies, is the subject and purpose of this paper, which has been dealt with in a descriptive-analytical and critical approach. The main research question is, "what are the function and achievements of the CLOUD Act in the criminal justice system of the United States and other states in conducting overseas criminal investigations in Cloud Computing and its defections?" Research findings indicate that the CLOUD Act nevertheless directs the United States to its primary goal of accessing the stored data of the Cloud user in data center overseas. But access to data of Cloud Computing user in these circumstances is also affected by the disregard of the restrictions arising from the principle of territorial sovereignty and the principle of non-interference in foreign state affairs, which this time was justified in the domestic law stature but not permitted and accepted due to a violation of Cloud Computing user privacy restrictions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United States CLOUD Act
  • Data of Cloud Computing User
  • Overseas Criminal Investigations
  • Restrictions on the Principle of Territorial Sovereignty
  • Principle of Prohibition of Intervention in Foreign State Affairs