مطالعۀ تطبیقی اجرای حقوق ممتاز دریایی در دادرسی ورشکستگی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

حقوق ممتاز دریایی از جمله وثایق حکمی نسبت به اموال دریایی محسوب می‌شوند و تابع نظام خاص پرداخت و قواعد ویژۀ دادرسی هستند و از طریق ایجاد حق ممتاز و اجرای سریع آن موجب تشویق طلبکاران دریایی به کمک به کشتی برای تداوم سفر دریایی می‌گردند. در مقابل، دادرسی ورشکستگی نیز متضمن قواعد خاصی در رابطه با تصفیه یا بازسازی تجاری تاجر است که مشمول قواعد ملی کشورها مبنی بر توقف همۀ دادرسی‌های در جریان و اعمال مقررات خاص مربوط به رسیدگی جمعی به کلیۀ دیون در دادرسی واحد است که می‌تواند تعارضاتی را در مرحلۀ اجرا با قواعد حقوق دریایی ایجاد کند. این تحقیق اَشکال مختلف تعارض این دو رژیم حقوقی و نحوۀ حل آن را با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با روش توصیفی‌تحلیلی و به‌صورت تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که، با توجه به خاص‌بودن هر‌یک از قوانین ورشکستگی و دریایی، تدوین قاعده‌ای برای حدومرزگذاری هریک از دو نظام فوق ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، پیشنهاد می‌شود که، با توجه به اقتضائات حقوق دریایی و مبانی ایجاد حق ممتاز، ضمن عدم اِعمال قواعد ورشکستگی بر اجرای حقوق عینی نسبت به کشتی، کلیۀ حقوق تأمینی بر اموال دریایی صرف‌نظر از زمان ایجاد آن (قبل یا بعد از شروع ورشکستگی مالک)، تحت رژیم خاص حقوق دریایی که به آن تعلق دارد مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of enforcement of maritime liens in bankruptcy procedure

نویسندگان [English]

  • Mohsen Izanloo 1
  • fariba fouladgar 2
1 Associate Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Maritime liens are real security against the maritime estate and subject of the special system of payment and particular procedural rules which encourage the maritime creditors to help the vessels for continuing the voyage by providing the maritime liens and enforcing them immediately. In the contrary, procedure of bankruptcy include specific rules in relation with liquidation and reorganization of bankrupt which are governed the stay of proceedings against the debtor and collective proceedings which could make some conflicts in enforcement of maritime liens. This paper deals with the variety kinds of these conflicts and provides the manners of solving them through the analytical and descriptive method and by using the library resources and the comparative study in legal system of Iran, England, and France. Finally, regarding being the special law of each systems of bankruptcy and maritime, it seems necessary to add a rule that is overriding in this matter. In this respect, it is proposed that security rights over the ships are addressed within the particular regime they belong to, regardless of the time of their creation (before or after the bankruptcy procedure over the shipowner commenced).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maritime Liens
  • Bankruptcy
  • Continuing the Voyage
  • Maritime Estate
  • Ring-Fencing provision