پاسخ های افتراقی اجتماعی ناظر به اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22106/jlj.2019.52310.1129

چکیده

با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخ های جایگزین اجتماع مدار نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. این جایگزین های اجتماعی که در مصادیقی چون تبصره بند الف ماده 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در ماده 88، مجازات های مقرر در ماده 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق آمیز مقرر در مواد 90 و 94 این قانون، مبین رویکرد نوین قانونگذار در فاصله گرفتن از پاسخ های کیفری نسبت به این دسته از بزهکاران است. هرچند که رویکرد تقنینی مذکور در قالب سیاست جنایی اصلاح مدار اجتماعی نوید بخش رویکرد قضات به سمت اعمال پاسخ های مبتنی بر مراقبت، اصلاح، درمان، بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است، اما اجرای عملی و قضایی این رویکرد اصلاحی-اجتماعی، با چالش های متعددی مواجه خواهد بود. این در حالی است که اِعمال چنین پاسخ هایی در حقوق کیفری انگلستان متنوع بوده و در برخی مصادیق قریب به سه دهه سابقه دارند، و همچنین به لحاظ اجرایی تجربیات و نکات قابل استفاده ی متعددی از رویکرد تقنینی و قضایی این کشور، قابل اتخاذ است. تبیین اینکه چه مصادیقی ذیل این پاسخ های اجتماعی قرار می گیرند و برای صدور آنها چه شرایطی لازم است و همچنین ضمانت اجراهای هرکدام شامل چه مواردی می شوند، می تواند در مقام اجرای اثربخش این پاسخ های نوین، نقش به سزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات