مطالعۀ تطبیقی کاربست آیین دادرسی سبز در محاکم ایران و مالزی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام

10.22106/jlj.2020.114610.2930

چکیده

دادگاه سبز مدلی از شیوۀ دادرسی نوین مبتنی بر استفادۀ کمتر از کاغذ است که می‌تواند در چابک‌سازی رسیدگی به پرونده‌های محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌منظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذی‌سمت در پرونده‌های محاکم است که می‌تواند به ارتقای رضایت شغلی قضات، کارکنان دادگستری و مراجعان بیانجامد. مکانیسم‌هایی همچون سیستم ویدئو‌کنفرانس یا پروژکتور، مدیریت دعوا، سیستم ثبت دادخواست و نسخه‌برداری و سیستم تعیین نوبت رسیدگی در محاکم، از جمله روش‌هایی است که به‌رغم استفاده در بسیاری از کشورهای جهان از جمله مالزی، سیستم حقوقی ایران موفق به بهره‌مندی لازم از آن نگردیده است. این مقاله تلاش می‌کند تا به مدد روش تحلیل انتقادی، با تطبیق دادرسی الکترونیکی در کشورهای ایران و مالزی، مشکلات کنونی و پیش روی به‌کارگیری چنین مکانیسمی را در ایران مورد مداقۀ حقوقی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات