ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

چکیده

ارائة ضوابطی جهت «تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، با هدف شفاف‌سازی حوزة صلاحیت این مرجع، کاری لازم و مفید است. قوانین، نظریه‌های حقوق‌دانان و آرای دیوان عدالت اداری، از جمله منابعی هستند که در این جهت می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. پژوهش حاضر، با بررسی این منابع به تبیین ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری پرداخته و سعی در ارائة ضابطه مطلوب در این باره سعی و تلاش کرده است. 

کلیدواژه‌ها


کتاب­ها

- امامی، محمد، استوار سنگری، کورش، حقوق اداری،جلد 1، تهران: میزان، چاپ دوم، 1387.

- بهشتی، محمدجواد، مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی، جلد 1، تهران: میزان،چاپ سوم، 1386.

- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد 1، تهران: دراک، چاپ هفتم، 1384.

- صدر الحفاظی، سید نصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران: شهریار، چاپ اول، 1372.

- زاهدی، عاطفه، قانون دیوان عدالت اداری در آیین قوانین مرتبط و رویه­ی قضایی، تهران: خرسندی، 1388.

 - متین دفتری، احمد،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد 1، تهران، چاپ سوم، 1340.

- نرم افزار لوح حق، تهران: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش­ها ـ معاونت پژوهشی- دفتر فناوری­های نوین مجموعه قوانین و مقررات کشور، بهار 87.

- واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، تهران: نشر میزان، چاپ چهارم، 1384.

مقالات:

استوار سنگری، کوروش، «مفهوم دولت در اصول 170 و 173قانون اساسی و انعکاس آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری»، در مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضایی و دادرسی اداری. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی. (الف)، چاپ اول، 1388.

شریعت باقری، محمد جواد، «یک دیوان عدالت اداری دیگر»، در دیوان عدالت اداری، بازخــوانی جایگاه، صــلاحیت و دادرســـی قضــایی، پژوهـشنامه­ی مرکز پژوهش استراتژیک.، شماره­ی 1، 1388.

نعیمی، عمران، «صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی»، در مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضایی و دادرسی اداری، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، 1388.

 

 

پایان نامه:

استوار سنگری، کوروش، مفهوم دولت (بررسی نهارهای رسمی جمهوری اسلامی ایران، استاد راهنما: اردشیر امیر ارجمند، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (ب)، 1388.

سلیمانی، مهستی، ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری، استاد راهنما: محمد امامی، دانشگاه شیراز، دانشکده، حقوق و علوم سیاسی، 1390.

منابع اینترنتی:

http://www.divan-edalat.ir/Default.aspx?tabid