دوره و شماره: دوره 77، شماره 82، تابستان 1392، صفحه 1-177 
4. کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی

صفحه 91-116

عادل ساریخانی؛ روح الله اکرمی سراب


5. دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران

صفحه 117-159

محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد فرجیها


7. شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح

صفحه 192-216

محسن ناظمی زاده؛ مجتبی نیک دوستی