هرمنوتیک و ارزش‌گذاری قضایی نقاشی‌های پست‌مدرن در حقوق مالکیت فکری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه مضاف، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ایران

2 دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

یکی از جدیدترین چالش‌های فراگیر در حقوق مالکیت ادبی و هنری، ارزش‌گذاری بر روی نقاشی‌های پست‌مدرن می‌باشد. این آثار به علت فقدان قواعد خاص، نداشتن سبکی واحد، تناقض‌آمیز و شالوده‌شکن بودن و در نتیجه فردی شدن ماهیت کاملاً متمایزی نسبت به نقاشی‌های سنتی و مدرن پیدا کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تا امروز معیار مشخصی برای ارزش‌گذاری بر روی این آثار ذکر نشده است. از آنجا که این آثار ممکن است آوردۀ شرکت تجاری واقع بشوند و یا مورد رهن‌گذاری قرار گیرند و یا در مواردی موجب ایجاد مسئولیت مدنی واقع گردند بالقوه می‌تواند موضوع ارزش‌گذاری آن‌ها اهمیت قضایی مضاعف پیدا کند. در این مقاله با توجه به روش علم هرمنوتیک و زیبایی‌شناسی، به ارائۀ معیارهایی جامع و مانع برای چگونگی ارزش‌گذاری بر روی نقاشی‌های پست‌مدرن پرداخته شده است تا با روش علم هرمونتیک به‌عنوان خادم تحقیقات قضایی هدف عدالت رویه‌ای را در این دعاوی تضمین نماید. نتیجۀ تمرکز بر اصول یافته تفسیر هرمونتیکی درخصوص گرامر هنر پست‌مدرن و تأکید بر شخصیت ذهنی نگارنده می‌تواند تبدیل این مفهوم کیفی به روش‌های کمی ارزش‌گذاری اقتصادی را تأمین نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hermeneutics and Judicial Valuation of Postmodern Paintings in Intellectual Property Law

نویسندگان [English]

 • ehsan rafiealavy 1
 • saeed mahjoob 2
1 Assistant Professor, Department of Jurisprudence, Baqer al-Uloom University, Qom, Iran
2 PhD in Private Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

These works have a completely different nature from traditional and modern paintings due to the lack of special rules, lack of uniform style, contradiction and foundation-breaking, and as a result individualization; To date, no specific criteria for valuing these works have been mentioned. These works may be brought by a commercial company, or may be mortgaged, or in some cases may lead to civil liability. The research of this article shows the following results by descriptive and qualitative research method: The psychological hermeneutic method can provide the necessary aesthetic interpretation for the judicial procedure by providing comprehensive and barrier criteria and then adapting this aesthetic to the cost valuation method with the re-costing approach can lead to the theory of the forensic expert that procedural justice and robustness. Guarantee judicial rulings. The psychological hermeneutic method can provide the necessary aesthetic interpretation for the judicial procedure by providing comprehensive and barrier criteria and then adapting this aesthetic to the cost valuation method with the re-costing approach can lead to the theory of the forensic expert that procedural justice and robustness. Guarantee judicial rulings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Judicial valuation
 • Intellectual Property Rights
 • postmodern painting
 • aesthetics
 • Hermeneutics
دوره 86، شماره 117
فروردین 1401
صفحه 257-276
 • تاریخ دریافت: 24 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 19 مرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 20 مرداد 1400