حق دادخواهی قربانیان تقصیر پزشکی در سنجه دادرسی عادلانه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

10.22106/jlj.2019.87777.2183

چکیده

در دادرسی‌های کیفری به موازات متهم، بزه‌دیده، نیز از حقوقی برخوردار است که بعضاً نه تنها مغایرتی با حقوق متهم ندارد که با آن مشترک است و این حقوق، یکسان در مورد هر دو طرف وجود دارد. از جمله این حقوق که جزء اصول و موازین یک دادرسی عادلانه است، حق بر رسیدگی دادگاه صالح قانونی با حضور حقوق‌دان آشنا به موازین حقوقی است. حقوق دیگر، بی‌طرفی و استقلال دادگاه و همچنین حق بر رسیدگی بدون تاخیر است. رعایت این حقوق هم در مورد متهم و هم در مورد شاکی ضروری است و فقدان آن‌ها باعث سلب اعتماد شهروندان نسبت به عملکرد مراجع دادگستری خواهد شد که آثار زیان‌بار زیادی دارد. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا معیارهای دادرسی عادلانه بخصوص معیارهای مورد اشاره، نسبت به قربانیان تقصیر پزشکی در حقوق کیفری فعلی ایران رعایت می‌شود یا خیر؟ این مقاله برای یافتن پاسخی دقیق به این سئوال پژوهشی سه معیار رسیدگی توسط دادگاه‌های دادگستری، بی‌طرفی و استقلال دادگاه و اصل رسیدگی در زمان متعارف را به ترتیب در رسیدگی‌های به پرونده‌های تقصیر پزشکی مورد تحلیل قرار خواهد داد.

کلیدواژه‌ها