بررسی جرایم خرد در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشکده ی حقوق دانشگاه شهیدبهشتی