ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

10.22106/jlj.2020.59728.1318

چکیده

دادرسی منصفانه از مهم ترین گفتمان‌های مطرح در ادبیات حقوقی است که در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی‌های اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ نماید و عدالت را در همه حوزه‌ها تحقق بخشد. دادرسی‌های اداری نیز از این امر استثناء نیستند و می‌بایست تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. پژوهش حاضر، به موضوع مزبور با تاکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب 1393 هیات عمومی این دیوان با رویکردی توصیفی- تحلیلی پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان می دهد علاوه بر فقدان صلاحیت هیات عمومی این دیوان در وضع آیین نامه مزبور، حاکی از وجود نقایص و کاستی‌هایی در مقرره فوق است. اصول متعددی از دادرسی منصفانه در آیین رسیدگی دیوان مورد غفلت واقع شده است که می‌تواند به تضییع حقوق متهمان در هیات‌های مستشاری منجر شود و این امر اقدام تقنینی مجلس شورای اسلامی را در این زمینه خاطرنشان می‌سازد.

کلیدواژه‌هادوره 83، شماره 108
زمستان 1398
صفحه 0-0
  • تاریخ دریافت: 05 اسفند 1395
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1398