مبانی حق انسان بر بدن خویش؛ بیان نظریۀ کار و طرح نظریۀ بدن برای بدن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران،‌ ایران

2 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22106/jlj.2020.111679.2846

چکیده

در حال حاضر پیوند عضو یکی از روش‌های مهم درمان بیماری‌ها است؛ مطابق اعتقادات اولیۀ بشر، بدن تنها یک مجموعۀ محترم و دارای ماهیتی رمزآلود است؛ اما همراه با پیشرفت‌های علمی، انسان اهمیت بدن و اعضای آن را به‌منظور استفاده‌ در طرح‌های تحقیقی و عملیات‌های پزشکی دریافت؛ ازاین‌رو شناسایی رابطۀ انسان با بدن خویش تبدیل به یک مسألۀ مهم گردید؛ شناسایی حق تصرف برای انسان در بدن خویش به‌منظور جلوگیری از هدررفت اعضای بدن، انگیزۀ عمدۀ نظریه‌پردازان در حوزۀ مطالعات راجع به رابطۀ انسان با بدن خویش است؛ اما بحث راجع به مالکیت انسان نسبت به بدن خویش همیشه با چالش‌های اخلاقی، مذهبی و فرهنگی همراه بوده است؛ از این رهگذر نظریاتی مانند نظریۀ کار در حقوق غربی مطرح شده است؛ در پژوهش حاضر نظریۀ بدن برای بدن با هدف رفع ایرادات و جبران کمبودهای نظریۀ کار برای نخستین بار ارائه می‌گردد؛ مطابق نظریۀ بدن برای بدن، استفاده از بدن انسان جزئی ضروری برای تحقیقات در حوزۀ سلامت است و این ضرورت امری کاملاً جدید است و نبود سابقۀ تاریخی حاکی از تصرف انسان در بدن خویش، نمی‌تواند نافی چنین حقی در زمان حاضر باشد؛ چراکه مبنای معرفت بشر نسل به نسل تغییر می‌کند؛ بنابرابن عقل بی‌زمان وجود ندارد و آنچه دیروز ضرورتی نداشته است، می‌تواند امروز ضروری باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوۀ گردآوری‌ داده‌ها کتابخانه‌ای و مبتنی بر مطالعۀ منابع برخط است.
روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری‌ داده‌ها کتابخانه‌ای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Foundations of right on The Body: Expression of labur theory And the Design of body for body Theory

نویسندگان [English]

  • Hassan Badini 1
  • mojtaba baneshi 2
2 Judge and lecture of jurisprudence, Faculty of Law and Human Sciences, Islamic Azad University, Shiraz Branch  
چکیده [English]

Currently members transplantation is one of the important ways to treat diseases. According to basic beliefs, The body is only a respectable collection of mysterious nature, But with scientific advances, Human comprehended the importance of the body and its members for use in medical research and medical applications. Hence the identification of the right of possession for man, In order to prevent the body from being wasted, The main motivation of the theorists In the field of studies, it is about the relationship between man and his body. But talk about human ownership on his body , It has always been associated with ethical, religious and cultural challenges. From this point of view, Theories such as” labur Theory”, Has been raised in Western law. Along with the theory body for body,whith aim of solving problems and compensate the lack of labur theory would be render for the first time. according to body for body theory ,Use of the human body, is an essential component of research in the field of health. And this necessity is completely new and the lack of a historical record of the acquisition of man in his body, Cannot ignore such right. Because the basis of human knowledge changes over generation. So there is no infinite logic and what did not need yesterday, Can be needed today.
Research methodology: this research in terms of purpose is functional and in terms of type is qualitative and in terms of how to collect is librarian, and is based on on-line sourses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ownership
  • Acquisition
  • Human Dignity
  • labur
  • necessity