حوالۀ کیفری به مجازات حدی در تعزیرات با تأکید بر انجام اعمالی به قصد براندازی نظام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22106/jlj.2021.134854.3606

چکیده

برای اینکه عملی جرم شناخته شود لازم است جرم‌انگاری و مجازات آن عمل در یک مادۀ قانونی به‌صراحت ذکر شود تا تکلیف تابعان حقوق کیفری مشخص باشد. با وجود این، گاه قانون‌گذار بنا به برخی ملاحظات از حوالۀ کیفری استفاده می‌کند؛ به این معنی که عمل را در یک ماده جرم‌انگاری می‌کند و برای تعیین مجازات، آن را به مجازات جرم دیگری حواله می‌دهد. این شیوۀ تعیین مجازات هرچند در تعزیرات به‌دلیل مقتضیات حکومتی تا حدودی قابل‌پذیرش است، اما در حواله به مجازات جرایم حدی که در شرع مقدس تعیین شده‌اند، ذهن مخاطبین قانون کیفری را با تردید موجه می‌کند که موضوع این مقاله است. در این راستا، این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی (انتقادی)، امکان احالۀ برخی اعمال «با قصد براندازی نظام یا مقابله با حکومت» را که هیچ سابقه‌ای در شرع مقدس به‌عنوان جرم حدی ندارند، به مجازات جرایم حدی مورد بررسی قرار داده است و در پایان این نتیجه به دست آمد که حوالۀ کیفری به مجازات جرایم حدی خلاف مبانی جرم‌انگاری جرایم حدی، قواعد فقهی و اصول مسلم حقوق کیفری است. از‌این‌رو، ضرورت دارد قانون‌گذار جداگانه این اعمال را در قالب جرایم تعزیری پیش‌بینی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criminal referral to Haad punishment in Ta’azirats

نویسنده [English]

  • afshin abdollahi
Assistant Professor, Law, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

In order for an act to be recognized as a crime, its necessary explicitly to be mentioned criminalization and punishment in a legal article so that the people's task is clear. However, sometimes the legislature uses criminal referral for certain reasons and to determine the punishment, refers to the punishment of another crime. This method of determining punishment, although in Ta’azirats, due to government requirements, it is somewhat acceptable, but in remittance to the punishment of Haad hesitates persons, that is the subject of this article. In this regard, this article with a descriptive-analytical method, has examined possibility of referraling some actions with the intention of overthrowing the regime or confronting the government to Haad punishment and in the end this result was achieved that criminal referral to Haad punishment is some extent against the grounds of criminalization of Haad crimes, criminal law principles and jurisprudential rules. Therefore, it is necessary, separately, the legislature should anticipate these acts in the form of Ta’azirats offenses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal referral
  • intention to overthrow the system
  • Haad punishment
  • transparency of codes
  • the rule of Dara