بررسی جرم سرقت مقرون به تهدید و آزار (مطالعه موردی: زندان‌های تهران)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته حقوق جزا دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه تهران

چکیده

سرقت یکی از جرایمی است که در تمامی جوامع و همواره وجود داشته است. گذشت زمان بر این پدیده تأثیر داشته و تغییراتی در شیوه و نحوه انجام آن اتفاق افتاده است. یکی از انواع سرقت‌ها، سرقت‌های مقرون به تهدید و آزار است که نه‌تنها به مال افراد لطمه می‌زند، بلکه جان افراد را هم مورد هدف قرار می‌دهد. اهمیت بررسی این جرایم ما را بر آن داشت که به دنبال ریشه‌یابی این جرایم در شهر تهران باشیم. نمونه آماری این پژوهش از 180 نفر سارق تشکیل شده است که 90 نفر آنها سارق خشن و 90 نفر از آنها سارق غیرخشن می‌باشند. ابزار به دست آوردن اطلاعات پرسش‌نامه و مصاحبه است و نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین ارتکاب سرقت‌های خشن و هم‌نشینی با دوستان کجرو، از هم‌گسیختگی خانواده، محیط مستعد جرم، تجربه خشونت و تحقیر در دوران کودکی، اعتقادات مذهبی و باورهای اخلاقی رابطه وجود دارد و در مقابل رابطه‌ای بین ارتکاب سرقت‌های خشن و وضعیت اقتصادی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها