قرارداد داور

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران

3 استادیار گروه حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

10.22106/jlj.2019.78146.1871

چکیده

امروزه داوری چهارچوب مؤثر حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بین‌المللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقت‌نامۀ داوری به‌عنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطۀ حقوقی بین طرفین اختلاف است. به‌طور معمول رابطۀ حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر در حقوق و تعهدات متقابل آنان است، در موافقت‌نامۀ داوری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. اعتبار و جایگاه داور به وی اختیار می‌دهد که راجع به حقوق و تعهدات خود با طرفین اختلاف توافق کرده و آنجا که انتظارات طرفین اختلاف جریان داوری را به مخاطره می‌اندازد، در برابر خواسته‌های نامعقول طرفین اختلاف ایستادگی نماید و حقوق و تعهدات خود و آنان را تحت چهارچوب قراردادی نظم بخشد. بهترین قالبی که در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده است، تنظیم قرارداد جداگانه‌ای تحت عنوان « قرارداد داور» است. مفاد این قرارداد دربرگیرندۀ شاخص‌ترین حقوق و تعهدات طرفین اختلاف و داور است که تأثیر درخوری نسبت به موقعیت و جایگاه آنان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


فارسی

 • اسکینی، ربیعا (۱۳۹۵)، «طرز تعیین و تمدید مدت داوری در حقوق ایران»، سالنامه ایرانی داوری، سال اول.
 • بهمئی، محمدعلی (۱۳۹۵)، «رأی داوری در پرونده شماره 3۶/ 92 / د/3۶»، سالنامه ایرانی داوری، سال اول.
 • سیفی، سید جمال (۱۳۸۳)، «اهمیت داوری سازمانی در دعاوی تجاری بین‌المللی»، داوری‌نامه 1، زیر نظر سید حسین نقیبی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز داوری اتاق ایران.
 • شمس، عبدالله (1382)، «موافقت نامه داوری و صلاحیت دادگاه»، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 37.
 • محسنی، حسن (۱۳۹۴)، آیین دادرسی مدنی فرانسه، جلد دوم، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 • محبی، محسن (۱۳۸۰)، نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، تهران:‌ انتشارات کمیتۀ ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی.
 • نیکبخت، حمیدرضا (۱۳۸۸)، داوری تجاری بین الملل (آیین داوری)، تهران:‌مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
 • نهرینی، فریدون (۱۳۹۳)، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.

انگلیسی

 • Buys G., C. (2003), “The Tensions Between Confidentiality & Transparency in International Arbitration”, The American Review of International Arbitration, Vol.14, No. 121.
 • B. Born, G. (2001), International commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2014
 • D. M. Lew, J., A. Mistelis, L. & Kroll, S., Comparative International Commericial Arbitration, Kluwer Law International.
 • Edited by Gaillard, E. & Savage, J. (1999), Fouchard Gaillard Goldman on international commercial Arbitration, Kluwer Law International.
 • Kinga, T. (2013), “The Legal Relationship between the Parties and the Arbitral Institution”, ELTE Law journal.
 • Lionnet, K. (1999), “Arbitrators Contract”, LCLA Arbitration International journal, Vol. 15, Issue 2.
 • L. Moses. M. (2008), The principles and practice of international commercial arbitration, Combridge University Press.
 • M. Graves, J. & Davydan, Y. (2011), “Competence – Competence & Separability – American Style”, Touro Law Center.
 • Mustill J. S. (1989), The Law & Practice of Commercial Arbitration in England, Lexis Law Pub.
 • Onyema, E. (2010), International Commercial Arbitration and the Arbitrator’s Contract, Routledge Press.
 • Park W., W. (2012), Arbitration of International Business Disputes, Oxford University Press, Second Edition.
 • Paulsson. Jan (2010), “Forbiding unilateral Appointments of Arbitrators”, Alexis Mource.
 • Perloff, S. (2014), “The Ties that Bind: The Limits of Autonomy and Uniformity in International Commercial arbitration”, Univresity of Pennsylvania journal of International Law, Vo. 13, Issue 2.
 • Rasmusen, E. (2004), “Agency Law and Contract Formation”, American Law and Economies Review, Vol. 6, Issue 2.
 • Resnik, J. (1982), “Managerial Judges”, Harvard Law Review, Vol. 96.
 • R. Nolan, D. & Ian Abrams, R. (1989), “Arbitral Immunity”, Industrial Relations Law Journal, Vol. 11, No. 2.
 • Redfern, A. & Hunter, M. (2009), Redfern and Hunter on international arbitration, Oxford University Press.
 • Smith, M. (1992), “Contractual Obligation Owed by and to arbitrato ‘s contract”, LCLA Arbitration International journal, Vol. 8, Issue 1.
 • Warwas, B.A. (2017), The Liability of Arbitral Institations: Legitimacy Challenges and Functional Responses, Springer.
 • Welser, I. & Militoris, S. (2007), “The Scope of Arbitration Clauses”, Austrian Arbitration Yearbook.
 • Welser, I. & Wurzer, S. (2008), “Formality in International Commercial Arbitration – For Better or for Worse”, Austrian Yearbook on International Arbitration.

Decisions & Awards:

 • Volt Information Sciences v. Board of Trustees of Leland Stanford Junior University, U.S. 468, 479 (1989).
 • C A Paris, mar. 19,1987, kis france v. A. B. S.
 • Goodwin v. Teamsters local 150, 113 I.R.R.M (B.N.A) 3029, (E. D. cal. 1982).
 • Franklin v. Sandra Greer Real Estate, Inc, 89 I.R. R. M. ( BNA) 2575 (S.D.N.Y 1975).
 • Prima paint. v. flood and Cooklin MFG. CO, 388 U.S. 395, 1967
 • Sport Maska inc. v. Zittrer, (1988) 1 S.C.R. 564, 102 (Canadian S. C. T.).

Acts & Rules:

 • England Arbitration ACT, 1996.
 • German Code of Civil Procedure, 2001.
 • New York Arbitration Convention, 1958.
 • Italian Code of Civil Procedure, 2006.
 • Labor- Management Relation ACT, 1947.
 • LCIA Arbitration Rules, 2014.
 • Arbitration Rules of the Arbitration Institute of The Stockholm Chamber OF Commeree, 2010.