قرارداد داور

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران

2 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

10.22106/jlj.2019.78146.1871

چکیده

امروزه داوری چارچوب موثر حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بین-المللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقتنامه داوری به عنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطه حقوقی بین طرفین اختلاف می‌باشد. بطور معمول رابطه حقوقی داور با طرفین اختلاف که موثر در حقوق و تعهدات متقابل آنان است در موافقتنامه داوری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. اعتبار و جایگاه داور به وی اختیار می‌دهد که راجع به حقوق و تعهدات خود با طرفین اختلاف توافق نموده و آنجا که انتظارات طرفین اختلاف جریان داوری را به مخاطره می-اندازد در برابر خواسته‌های نامعقول طرفین اختلاف ایستادگی نماید و حقوق و تعهدات خود و آنان را تحت چارچوب قراردادی نظم بخشد. بهترین قالب که در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده است، تنظیم قرارداد جداگانه‌ای تحت عنوان « قرارداد داور» است. مفاد این قرارداد در برگیرنده شاخص‌ترین حقوق و تعهدات طرفین اختلاف و داور است که تاثیر در خور نسبت به موقعیت و جایگاه آنان دارد.

کلیدواژه‌ها