جایگاه مراجع خاص اقلیت‌های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آن‌ها

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی دادگستری؛ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22106/jlj.2019.43973.874

چکیده

یکی از نوآوری‌های قانون جدید حمایت خانواده در مادۀ ۴ این قانون و در رابطه با مراجع اقلیت‌های دینی مشاهده می‌شود. در رابطه با صلاحیت این مراجع و ارتباط آن‌ها با محاکم قضایی می‌توان گفت، اشارۀ قانون‌گذار به مراجع خاص اقلیت‌های دینی به معنای نفی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به امور اقلیت‌ها بر مبنای قواعد و عادات مسلمۀ متداولۀ دین و مذهب متبوع آنان است. علاوه بر این، با توجه به اینکه این مراجع صلاحیت رسیدگی به احوال شخصیه و امور حسبی اقلیت‌های دینی را دارند و در قانون به رسمیت شناخته شده‌اند، می‌توان آن‌ها را با کمی اغماض، جزوی از نهاد قضاوتی قضایی از نوع استثنایی دانست که تصمیماتشان در دادگاه معتبر است و تا زمانی که مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشد، تنفیذ و اجرا خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • ارفع نیا، بهشید (1383)، حقوق بین‌الملل خصوصی، ج 2، چاپ چهارم، تهران: انتشارات بهتاب.
 • الماسی، نجاد علی (1387)، تعارض قوانین، چاپ چهاردهم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 • باریکلو، علیرضا (138۴)، «قلمرو احوال شخصیه»، حقوق خصوصی، شماره 8، بهار و تابستان.
 • بداغی، فاطمه (1391)، آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده، چاپ اول، تهران: میزان.
 • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1391)، دانشنامه حقوقی، ج ۴، چاپ ششم، تهران: گنج دانش.
 • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1391)، دانشنامه حقوقی، ج ۳، چاپ ششم، تهران: گنج دانش.
 • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1390)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، چاپ پنجم، تهران: گنج دانش.
 • خدابخشی، عبدالله، (1392)، مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، تهران: انتشار.
 • رجایی پور، مصطفی، (138۵)، «مبانی فقهی و حقوقی اجرای احکام زردشتیان در محاکم اسلامی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران»، فقه و اصول فقه و تاریخ تمدن، زمستان ، شماره 10.
 • رستمی، ولی، سپهری، کیومرث (1389)، «اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی؛ موانع و راهکارها»، فصلنامه حقوق، دوره چهلم، شماره ۲.
 • زوایگرت، کنارد، کوتس، هاین (1393)، درآمدی بر حقوق تطبیقی،‌ ترجمه الیاس نوعی و محمد نوعی، چاپ اول، تهران: نشر مجد.
 • شمس، عبدالله، (138۴)، آیین دادرسی مدنی پیشرفته، ج 1، چاپ هفتم، تهران: دراک
 • صفایی، سیدحسین، امامی، اسدالله (1393)، مختصر حقوق خانواده، چاپ چهلم، تهران: میزان
 • صفایی، سیدحسین، قاسم زاده، سید مرتضی (138۴)، اشخاص و محجورین، چاپ دهم، تهران: سمت
 • صفایی، سیدحسین (1383)، اشخاص و اموال، چاپ سوم، تهران: میزان
 • صفرپور، رضا (1392)، «بررسی نوآوری‌های قانون حمایت خانواده»، دادرسی، شماره 98، خرداد و تیر.
 • عباسلو، بختیار، نوعی، الیاس، نوعی محمد، (1392)، «طرق غیر دادگاهی حل اختلاف در آمریکا با نگاهی گذرا به حقوق ایران و روسیه»، فصلنامه مجد، تابستان و پاییز.
 • کاتوزیان، ناصر (1389)، اعتبار امر قضاوت شده، چاپ هفتم، تهران:میزان
 • محسنی، حسن، (1391)، «مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 79، پاییز.
 • مصاحبه با سروژ اوحانیان (مدیر خلیفه گری ارامنۀ تهران و شمال ایران) توسط نگارنده، اردیبهشت 139۴
 • مصاحبه با اردشیر خورشیدیان (موبد زرتشتیان) توسط نگارنده، اردیبهشت 139۴