بررسی امکان تلقی باندهای تبهکاری سازمان‌یافته به‌عنوان گروه‌های مسلح معارض

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

باندهای تبهکار سازمان یافته همواره به عنوان تهدیدی برای امنیت در جوامع انسانی محسوب ‌شده‌اند، اما امروزه ظهور نسل جدیدی از آنها، باعث گردیده تا نگرانی‌هایی جدی در ارتباط با تبدیل این گروهها به  به گونه‌ای جدید از شورشیان  و به تبع آن واهمه از ایجاد تهدیدی جدی بر علیه حاکمیت دولتها از جانب ایشان به وجود آید. در واقع، تمایل باندهای تبهکاری نسل جدید به کنترل بخشهایی از سرزمین یک دولت، سازماندهی بالای آنها و توسل گسترده ایشان به خشونت، آنها را چنان به گروهای شورشی مشابه کرده که برخی از صاحبنظران، باندهای تبهکاری نسل جدید را به عنوان  گونه‌ای از جدید از گروههای مسلح معارض تلقی کرده و عملیات دولتها بر علیه ایشان را مخاصمه مسلحانه داخلی اعلام نمایند. اما بررسیهای دقیقتر نشان دهنده آن است که این گروهها همچنان در زمینه نیات و اهداف، همچنین ساختار و تشکیلات با شورشیان دارای تفاوتهای عمده‌ای بوده و در نتیجه می‌بایست به عنوان مفهومی جداگانه از یکدیگر محسوب گردند.

کلیدواژه‌ها


-ساندرز، ایو، اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی، مجموعه مقالات حقوق جنگ، گردآوری و ترجمه از حسین شریفی طراز کوهی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام حسین، تهران،1375.

- ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین­الملل بشردوستانه، چاپ دوم،گنج دانش، تهران، 1392.

- علی پور، محمدرضا، « مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی و مسئولیت بین‌المللی دولت»، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، 1385.

- کشاورز، شهربانو بهارک، مداخله و کمک‌های بشردوستانه در شورش‌ها و جنگ‌های داخلی، چاپ اول، نشر کشاورز، تهران،1380.

- ممتاز، جمشید و امیرحسین رنجبریان، حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، چاپ پنجم، میزان، تهران،1386.

- هنجنی، سید علی و نگین شفیعی بافتی، ابعاد حقوقی بین­المللی مخاصمه مسلحانه غیر بین­المللی، چاپ اول، میزان، تهران، 1392.

A-Articles:

- Anton Schogel, “Geneva Red Cross Conventions and protocols”, Encylopedia of Public International Law, Vol 3, 1992, p180-190

- Carina. Bergal, “The Mexican Drug War: The Case for a Non-International Armed Conflict Classification”, Fordham International Law Journal, Vol.34, 2011, p1042-1088

- Dennis Rodgers, Robert. Muggah, “Gangs as Non-State Armed Group: the Central American case”, Contemporary Security Policy, Vol 30, No 2. 2009, p301-317

- Jennifer M.Hazen, “Understanding Gangs as Armed Groups.” International Review of the Red Cross review, Vol92, No878 .2010, p369-386

- Jessica. Piombo, “Growing wild? Ungoverned spaces and terrorist proliferation in Africa.” paper presented at the American Political Science Association annual meeting, Chicago, 30 August–2 September, 2007

Available at: http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/2/0/9/5/2/pages209529/p209529-1.php/p209529-1.php

- John P. Sullivan, and Robert J. Bunker, Drug Cartels, Street Gangs, and Warlords. Edited by Robert J. Bunker in Non-State Threats and Future Wars, First Edition, London, Frank Cass, 2003.

- Marco. Sassoli, “the Implementation of International Humanitarian Law: Current and Inherent Challenge”, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol 10, 2007, p45-73

- Patrick. Gallahue, “Mexico`s war on drugs- Real or Rhetorical Armed Conflict?.” Humanitäres Völkerrecht - Informationsschriften /Journal of International Law of Peace and Armed Conflict. Vol. 24, 2011, p39-45

B-Books:

- Theodor Meron, Human Rights in International Strife: Their International Protection, First Editon, Cambridge, Grotius Publications, 1987

C- Reports:

- Max. G. Manwaring, “Street Gangs: The New Urban Insurgency”, Carlisle, Strategic Studies Institute, US Army War College, March 2005

D-Cases:

- Prosecutor vs. Dusko Tadic, ICTY, Appeal on Jurisdiction, 2 octobre 1995

- Prosecutor Vs. Fatmir Limaj, ICTY, Trial Chamber Judgment, 3 November 2005

- Prosecutor vs. Milosevic, ICTY, Decision on Motion for Judgement of Acquittal, 16 June 2004