نگاهی به نتایج نقش‌آفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصه سیاست کیفری در ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد قم و قاضی دادگستری

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی انشگاه تهران

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

10.22106/jlj.2020.98471.2464

چکیده

چکیده
در جهان امروز، رسانه و پلیس با تاثیر‌گذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آنها بر قرار شده است؛ نقش مهمی در سیاست‌گذاری کیفری در کشور‌های مختلف ایفا می‌کنند؛ به گونه‌ای که نتیجه این تعامل در حوزه‌های مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست.
در کنار نقش‌آفرینی‌های مثبت رسانه‌ها در زمینه‌ افزایش آگاهی‌های عمومی در مورد وقایع مجرمانه، پیشگیری از وقوع یا تکرار آنها و نیز نحوه تعامل با نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری، بویژه پلیس، گاه در اثر عملکرد نامطلوب آنها، محدودیت آزادی عمل کنشگران نظام یاد شده، عوام‌گرایی کیفری، اتخاذ رویکرد تقابلی، تشدید پاسخ‌های کیفری، هراس‌انگیزی اخلاقی و یا امنیتی کردن فضا در خصوص برخی جرایم را شاهدیم. لذا توجه به نقش‌آفرینی فعّال و اثرگذار رسانه در عرصه‌ سیاست کیفری و نحوه‌ تعامل مثبت و سازنده آن با نهاد پلیس موضوع مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود.
تجربه کشور‌های موفق در این زمینه، نشان می‌دهد که استحکام‌بخشی به نهاد‌های عدالت کیفری، تضمین استقلال قضایی، کنترل رسانه در امور کیفری، پرهیز از نمایش برنامه‌ها یا پخش خبرهای غیر واقع‌بینانه یا سوگیری و گزینش‌گری رسانه‌ای و سوق‌دهی آن به استفاده از برنامه‌های تحلیلی، ضمن تبیین علمی و منطقی موقعیت پلیس در رویارویی با وقایع مجرمانه، می‌تواند سیاست کیفری کشور‌ها را از گرفتاری در دام شتاب‌زدگی، واکنش‌های احساسی، عوام‌گرایی کیفری و عملکرد خلاف اصول دادرسی عادلانه دور نگه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات