شرایط و موجبات تعارض آراء با تکیه بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه مازندران

10.22106/jlj.2018.32740

چکیده

به موجب بند (2) ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور رأی وحدت رویه در مواردی که آراء متعارضی از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، به عنوان یکی از صلاحیت­های هیأت عمومی دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این سؤال مطرح می­شود که مراد قانون­گذار از تعارض آراء چیست و در چه صورت، این امر حاصل می­گردد. این تحقیق با بررسی رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعددی که تعارض مورد نظر احراز شده و یا احراز نگردیده، در صدد آن برآمده است تا ضمن بررسی مفهوم و شرایط شکلی و ماهوی شکل­گیری تعارض در آراء، عوامل مختلفی را که موجب بروز استنباط­های مختلف میان شعب دیوان و در نتیجه، صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده‌اند، مورد مطالعه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


-         آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایه الاصول، الطبعه الثانی، قم، موسسه آل‌البیت (ع) لاحیاء التراث، 1417ق.

-         انصاری، مرتضی، فرائدالاصول، مجلد الرابع، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1419ق.

-         سبحانی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، الجزء الرابع، تقریر: سید محمود جلالی مازندرانی، قم، نشر مؤسسه الامام الصادق (ع)، 1415ق.

-         شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ جدید)، جلد نخست، چاپ ششم، تهران، انتشارات دراک، 1383.

-         صدر، سید محمدباقر، بحوث فی علم الاصول (مباحث الحجج و الاصول العملیه)، الجزء الرابع، الطبعه الخامسه، تقریر: سید محمود هاشمی، قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، 1417ق.

-         صدرالحفاظی، سید نصراله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران، نشر شهریار، 1372.

-         کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چاپ پنجم، تهران، نشر دادگستر، 1376.

-         مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، الطبعه الخامس، قم، المطبعه الهادی، 1413ق.

-         مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، جلد اول (منطق و فلسفه)، چاپ سی و یکم، قم، انتشارات صدرا، 1381.

-         ولیدی، محمد صالح، بایسته­ های حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات جنگل، 1388.

-         هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران، نشر میزان، 1382.