سیاست جنائی قانون گذار در ایران در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دادیار دادسرای نظامی آذربایجان شرقی