نظام‌های حاکم بر شناسایی و اجرای احکام عجز از پرداخت بین‌المللی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده‌ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های بیگانه، از مسائل مترتب بر تعارض دادگاه‌ها در سنت‌های حقوقی است و به سبب ابعاد سیاسی آن، از مباحث حقوقی بحث‌انگیز به شمار می‌رود؛ چه شناسایی و اجرای حکم خارجی به معنی استفاده از قوای حاکمیت ملی برای ترتیب‌اثردادن یا عینیت‌بخشیدن به مفاد آن حکم است و حاکمیت ملی با این سؤال جدی مواجه است که چگونه می‌تواند قدرتی را که به‌عنوان ودیعه از جانب ملت به او سپرده شده است، صرف شناسایی یا اجرای حکمی کند که خود در پیدایش آن، نقشی نداشته است؛ خصوصاً که ممکن است تشریفات و نحوه‌ رسیدگی به دعوا یا قوانین و مقرراتی که منشأ صدور حکم خارجی شده است، با اصول حقوقی، مقبولات عرفی یا درک عمومی از عدالت در کشوری که درخواست اجرا یا شناسایی در آن مطرح شده است، منافات داشته باشد. با عنایت به این مطالب می‌توان دریافت که شناسایی و اجرای احکام عجز از پرداخت خارجی تا چه اندازه می‌تواند مسئله‌آفرین و بحث‌انگیز باشد. این مقاله در صدد است بدون ورود در بحث نظریه‌های شناسایی و اجرای آرای خارجی، نظام‌های حاکم بر شناسایی و اجرای آرای عجز از پرداخت خارجی را دسته‌بندی و بررسی کند. در این راستا، بررسی نظریات صلاحیت در عجز از پرداخت، ضروری خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


- فارسی و عربی

- الماسی، نجادعلی؛ تعارض قوانین، چاپ هفتم، مرکز نشر دانشگاهی، 1379.

- الماسی، نجادعلی؛ عالی‌پناه، علیرضا؛ «بررسی تطبیقی صلاحیت در عجز از پرداخت بین‌المللی»، نامه مفید: حقوق تطبیقی،ش9، 1391 .

- ریپیر، ج؛ روبلو، ر؛ المطوّل فی القانون التجاری، فیلیب دیلبیک و میشال جرمان، ترجمه: علی مقلد، ط1، بیروت: المؤسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، 1429 ق./ 2008 ، الجزء الثانی.

- صفایی، سیدحسین؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج 2،میزان، 1382 .

- کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، ج1، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن‌برنا،1376 .

- مالوری، فیلیپ؛ اندیشه‌های حقوقی، ترجمه: مرتضی کلانتریان، آگه، 1383 .

- نصیری، محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، چاپ ششم، آگاه، 1378 .

 

- انگلیسی

- Bufford, Samuel L., Adler, Louise DeCarl, Brooks, Sidney B., Krieger, Marcia S., International Insolvency: Federal Judicial Center, 2001.

- Buxbaum, Hannah, L., “Conflict of Economic Laws: From Sovereignty to Substance”, Virginia Journal of International Law, 2002, vol. 42.

- European Union Regulation on Insolvency Proceedings.

- Davis Polk, Wardwell, Bankruptcy Code and Selected Other Provisions of the United States Code, 2005.

- Fletcher, Ian F., Insolvency in Private International Law, New York: Oxford University Press Inc, 1999.

-Insolvency Act 1986 (U.K.).

- LoPucki, Lynn M., “Cooperation in International Bankruptcy: A Post-Universalist Approach”, Cornell Law Review, 1999, vol. 84.

- Kipnis, Alexander M., Beyond UNCITRAL: Alternatives to Universality in Transnational Insolvency, 2006.

- North, P. M., Fawcett, J. J., Cheshire and North’s Private International Law, 12th ed., London: Butterworths & Co (Publishers) Ltd., 1994.

- UNCITRAL, UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment, New York: United Nations Publication.

Key words: recognition and enforcement of foreign judgments, foreign insolvency, theories of jurisdiction in insolvency, recognition and enforcement of foreign insolvency, the systems of recognition and enforcement of foreign insolvency