اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

10.22106/jlj.2019.68429.1608

چکیده

چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد نص ماده 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است.
وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تادیه شده لازم است تا بتوان مدیون را محق در انتخاب دانست از جمله مهمترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون می باشد؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبه تعارض برخی از این فروض با ماده 277 ق.م وجود دارد که به نظر می رسد باتوجه به رویکرد حمایتی قانونگذار در ماده 282 و تفسیر به نفع مدیون باید پرداخت با تمامی کمیت ها را مشمول ماده فوق دانست.
در خصوص بازه زمانی ای که مدیون اختیار اعمال حق مذکور را دارد رویکردهای متفاوتی بیان گردیده است. وجود اماراتی در ماده 282 مبنی بر عدول از شیوه منتخب در حقوق فرانسه و توجه به پیشینه فقهی مساله مورد بحث مبنی بر وجود نظریاتی بر پایه بقاء حق مدیون در زمان منازعه از یک سو و عدم اعتنای فقها به حق دائن در انتخاب دین از سوی دیگر، همگی روشنگر آن است که اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد مصرح در ماده 282 ق.م مطلق می باشد و اعم است از زمان تادیه و زمان اقامه دعوا.

کلیدواژه‌ها