تأثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری؛ از تئوری تا رویۀ قضایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

قاضی دادگستری، دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

چکیده

تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم یکی از موضوعات مهم پرونده‌های حقوقی و کیفری است. بنا بر نظر مشهور، محکمۀ حقوقی مکلف به‌تبعیت از رأی قطعی دادگاه کیفری است و در صورت رسیدگی هم‌زمان، دادگاه حقوقی را مکلف به توقف رسیدگی می‏دانند. هرچند دقیقاً همین رویه در تبعیت دادگاه کیفری از رأی حقوقی قطعی وجود دارد و این قاعده مختص دادگاه کیفری نمی‌باشد. چنانچه هر کدام از محاکم قضایی حقوقی و کیفری رسیدگی‌کننده حسب مورد، بدون اعتنا به آرای دادگاه دیگر که رأی آن در پروندۀ تحت‌نظر مؤثر است، مبادرت به صدور رأی نماید، تاثیرات نامطلوبی ازجمله صدور آرای متناقض و غیرقابل‌اجرا بر جای خواهد گذاشت که در این خصوص می‌بایست اصول، مبانی و شرایط تأثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم به خوبی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مطالعۀ دقیق رویۀ قضایی در این خصوص می‌تواند در ارائۀ راه حل مطلوب مؤثر باشد. در مقالۀ حاضر ضمن بررسی و توجه به رویۀ قضایی متهافت، جایگاه قاعدۀ تبعیت دادگاه حقوقی از رأی قطعی کیفری و حالت عکس آن در نظام حقوقی ایران و ارتباط رأی دادگاه کیفری با نظم عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت رویۀ قضایی شاخص و مبنای حقوقی دقیق منطبق با موازین قضایی ارائه می‌گردد. روش تحقیق کاملاً تحلیلی، کاربردی و عملی است. حاصل نتیجۀ تحقیق این است که کیفری یا حقوقی بودن موضوع، ملاک برتری و تبعیت از دیگری نمی‌باشد، بلکه پروندۀ مقدم، اعم از اینکه کیفری باشد یا حقوقی، برای سایر مراجعی که بعداً رسیدگی می‌کنند، لازم‌الاتباع است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Influence of criminal and legal Verdict on each other From theory to judiciary procedures

نویسنده [English]

  • Majid Azizyani
Judge of Justice, PhD in Private Law, Faculty of Judicial Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Influence of criminal and legal on Verdict each other is one of important subjects of legal and penal cases. Upon view of some judges and doctrine of the legal court is bound to follow the final vote of the penal court and in case of simultaneous proceedings , the legal court is bound to cease the proceedings. If each of the legal and penal judicial court proceeding vote , upon the case, without consideration to the other court's votes , its vote is effective in the related case, there are adverse effects such as contradictory and unenforceable effects and accurate study of the judiciary proceeding in this regard is effective in representing of favorable solution.
This article, while studying and consideration to the judiciary procedure has being become a position of dependency rule the legal court from penal definite vote in Legal law of Iran and a legal base of the mentioned rule such as validity rule of a competed affair and communication of the vote of the penal court with public discipline and dimensions, limit of rule and its judicial documentaries was investigated and finally the indicator judiciary proceeding and presentation of a base of an accurate law has been represented according to the judiciary rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal court
  • : criminal court
  • Judiciary proceeding
  • Law
دوره 86، شماره 117
فروردین 1401
صفحه 153-174
  • تاریخ دریافت: 10 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 29 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 15 مرداد 1400