فرآیند تملک قهری توسط دستگاه‌های اجرایی در رویه قضایی ایران و انگلیس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق خصوصی. دانشکده حقوق. دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.قاضی دادگستری

2 حقوق خصوصی. دانشکده حقوق. دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران

10.22106/jlj.2020.120821.3142

چکیده

فرآیند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آئینی خاص صورت می‌پذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرارگیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح می‌گردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و به نحوی صورت می‌پذیرد که کلیه اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریه‌پردازان نیست، به همین جهت سه دیدگاه در این مورد مطرح گردیده‌است که دیدگاه تلفیقی کامن‌لایی با دکترین «اقدام خارج از اختیار» مقبولیت بیش‌تری دارد. با این وجود در ایران علی‌رغم تلاش رویه قضایی، کماکان دیدگاه قانون محور بر این موضوع حاکم است. رویه قضایی انگلیس در گسترش این نظریه در حوزه‌ی حقوق تملک اراضی نیز گام‌های مناسبی برداشته و اسباب و جهات مختلفی را بیان نموده‌اند که اقدامات خارج از اختیار اعم از ماهوی و شکلی، نقض قواعد حقوق بشر، انتظار مشروع، عدالت طبیعی، اصل تناسب و غیر معقول بودن از مصادیق آن است. از سویی دیگر رویه قضایی انگلیس استثنائاتی را بر آن وارد نموده که در قالب سیاست‌های کلی کشور مطرح می‌گردد. عمده ضمانت‌اجرای نقض قواعد فوق در قالب ابطال تصمیمات در حوزه حقوق تملک مطرح می‌گردد با این وجود در رویه قضایی انگلیس مواردی وجود دارد که به ضمانت اجرای دیگر نیز استناد شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Judicial Review of Acquisition of Land by the Executive Institutions in Iranian and English Judicial Precedent.

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Alizadeh 1
  • Mohammadbagher Parsapour 2
1 Private Law. Faculty of Law. Tarbiat Modares university. Tehran. Iran.
2 Private Law. Faculty of Law. Tarbiat Modares university. Tehran. Iran
چکیده [English]

The process of acquisition of land in English and Iranian law takes place under a specific procedure that may be questioned for validity. One type of the examining of objection is judicial review, which is high supervisory, will be applied in such manner that all actions will be in accordance with the elements that are necessary for acquisition. The source of the judicial review is different between English jurisprudence, so three views have been put forward on the subject that compilation of ultra vires doctrine with common law, has excelled. But in Iran, despite judicial precedent effort, the law-based view remains dominant. The English judicial precedent has also taken appropriate steps in the development of this theory in the law of acquisition of land and has outlined various ways in motives of judicial review; substantive ultra vires and procedural ultra vires, infringement human rights, legitimate expectation, natural justice, proportionality, unreasonableness. However, the English judicial precedent has made some exceptions as general policies of the country. The major of decisions in judicial review in acquisition of land, are in the form of quash. However, there are some cases in the English judicial precedent that have been cited another decision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial Review
  • Acquisition of land
  • Executive Institutions
  • Quash