مسؤولیت شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاحی آن

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی، استادیار دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

شرکت تضامنی از شرکت‌های اشخاص است که اعتبار آن به اعتبار شرکای آن بستگی دارد. اگر طلبکاران این شرکت به دلیل کافی نبودن اموال آن، موفق به استیفای مطالبات خود از شرکت نشوند، حق رجوع به هر یک از شرکا را به طور انفرادی و یا مراجعه به تمام ایشان را به نحو تضامن خواهند داشت. عدم تکافوی دارایی شرکت جهت پرداخت دیون، پس از توقف و انجام مراحل تصفیه معلوم می‌شود. نظر به این که طلبکاران شرکت تا پایان تصفیه نمی‌توانند به شرکا رجوع کنند و نیز ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا ملازمه ندارد و با توجه به این‌که، صدور حکم ورشکستگی شرکا، ضمن حکم ورشکستگی شرکت به دلایل گوناگون ممکن نیست و هم‌چنین طبق قانون تجارت مهر و موم اموال شرکا بابت دیون شرکت، ممنوع است، شرکای ضامن، فرصت کافی دارند تا دارایی خود را به شیوه‌های گوناگون از دسترس طلبکاران شرکت خارج کنند. این وضعیت در لایحه‌ی «تجارت» که هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است، با اندک تفاوت‌هایی دیده می‌شود. هرچند مقررات این لایحه کامل نیست، اما نسبت به قانون تجارت، حقوق طلبکاران شرکت تضامنی را بهتر حفظ می‌کند.

کلیدواژه‌ها


1- اسکینی، ربیعا، «تأملی در خصوص لایحه‌ی قانون تجارت مصوب تیرماه 1384 هیأت وزیران»، مجله‌ی پژوهش‌های حقوقی، شماره‌ی 14، 1387.

2- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: شرکت‌های تجاری، جلد نخست، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1375.

3- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1375.

4- اعظمی زنگنه، عبدالحمید، حقوق بازرگانی، بی‌جا، بی‌نا، 1353.

5- اوصیاء، پرویز، حقوق تجارت، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.

6- پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکت‌های تجاری، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1386.

7- جنیدی، لعیا، «تضامن و آثار و اوصاف آن»، مجله‌ی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره‌ی 35، 1375.

8- حسنی، حسن، حقوق تجارت، تهران، میزان، 1378.

9- خزاعی، حسین، حقوق تجارت، تهران، جلد نخست، قانون، 1385.

10- خواجه‌پیری، عباس، حقوق تجارت: انحلال و تصفیه شرکت‌های تجاری، تهران، امیرکبیر، 1379.

11- راستین، منصور، تلخیص از کتاب حقوق بازرگانی، قسمت نخست، کوروش، شیراز، بی‌تا.

12- رسایی‌نیا، ناصر، حقوق تجارت، تهران، جلد نخست، خیام، 1386.

13- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، تهران، جلد نخست، دادگستر، 1374.

14- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، تهران، جلد چهارم، دهخدا، 1350.

15- شریفی، سید الهام‌الدین، «بررسی انتقادی ابواب یکم تا ششم لایحه قانون تجارت»، مجله‌ی پژوهش‌های حقوقی، شماره‌ی 14، 1387.

16- شریفی، سید الهام‌الدین، «نقد شیوه قانون‌نویسی در لایحه قانون تجارت»، مجله‌ی پژوهش‌های حقوقی، شماره‌ی 14، 1387.

17- شهبازی‌نیا، مرتضی، «نگاهی به مقررات لایحه قانون تجارت در باب ضمانت مستقل (مواد 136تا 171)»، مجله‌ی پژوهش‌های حقوقی، شماره‌ی 14، 1387.

18- صفی‌نیا، سید نورالدین، درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران، تهران، دانشگاه تهران، 1381.

19- صقری، محمد، حقوق بازرگانی اسناد، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1387.

20- صقری، محمد، حقوق بازرگانی- ورشکستگی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1376.

21- طالب احمدی، حبیب، «نقد و بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک»، مجله‌ی حقوقی دادگستری، روزنامه‌ی رسمی، تهران، شماره‌ی 46، 1383.

22- عالی‌پناه، علی‌رضا، «نقد مقررات ابواب پنجم و هفتم لایحه قانون تجارت»، مجله‌ی پژوهش‌های حقوقی، شماره‌ی 14، 1387.

23- فخاری، امیرحسین، حقوق تجارت، تهران، مجد، 1387.

24- کاتبی، حسین‌قلی، حقوق تجارت، تهران، گنج دانش، 1372.

25- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود اذنی ـ وثیقه‌های دین (عقود معین،3)، تهران، بهنشر، 1364.

26- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (مشارکت‌ها، صلح، عطایا)، تهران، اقبال، 1363.

27- کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، تهران، یلدا، 1374.

28- کیایی، کریم، حقوق بازرگانی، جلد نخست، بی‌جا، بی‌نا، 1350.

29- Becchio, Bruno & others, Swiss Company Law, The Hague, Kluwer Law International, 1996.

30- Ripert, Georges et René, Roblot, Traité De Droit Commercial, T.1, Paris, L.G.D.J, 1993.

31- Schuster, Alfred Felix, The German Commercial Code, London, Stevens and Sons, Limited, 1911. Available at: <http://www.archive.org/details/germancommercial00germuoft>