ماهیت حقوقی قراردادهای واگذاری مسکن مهر

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شاهد و وکیل پایه یک دادگستری

2 مدرس دانشگاه/وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

مسکن مهر یکی از نهادهای نوبنیانی است که با تصویب بند دال قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قدم به عالم اعتباری حقوق گذاشته است. اعتبار و ادامه حیات حقوقی این تأسیس با وجود اصل سالیانه‌بودن قانون بودجه مورد تردید است. علاوه بر این، ماهیت حقوقی مسکن مهر نیز مشخص نیست و برخی مسکن مهر را با اجاره بلندمدت مترادف می دانند و حتی در آیین‌نامه اجرایی بند «د» قانون مذکوردر کنار عنوان مسکن مهر از اجاره ۹۹ساله  استفاده شده است، علی‌رغم شباهت مسکن مهر با عقودی همچون اجاره، حق انتفاع و غیره؛ تفاوت‌های اساسی نیز با آنها دارد که به نظر می رسد بدان ماهیت حقوقی خاص می بخشد.

کلیدواژه‌ها


الف : فارسی

ـ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعـﺔ، ج 3، معاملات، مصر، المکتبه التجاریـه الکبری، 1969.

ـ الصده، عبدالمنعم فرج، نظریه العقد، بیروت، دارالنهضه العربیه، 1946.

ـ امامی، سید­حسن، حقوق مدنی،ج 1، اسلامیه ،1382.

ـ اهری، زهرا، تجارب کشورهای مختلف در تأمین مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی، 1375.

ـ بهبهانی، محمد­علی، مقامع الفضل ، مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهابی، قم، 1379.

ـ جعفری لنگرودی، ­محمد­جعفر،ترمینولوژی حقوق، گنج دانش،1376

ـ، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، گنج دانش،1387.

ـ رشید نهال، مجتبی و دیگران، تعاونی‌های مسکن مهر (آنچه متقاضیان و اعضا باید بدانند)، پایگان،1387.

ـ رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی،حقوق مالی و مالیه عمومی ، مجد،1387.

ـ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، مجد،1380.

ـ السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح قانون مدنی الجدید، انتشارات حلبی، بیروت، 1998.

ـ طاهری، حبیب­الله ،حقوق مدنی 7 و 6، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1375.

ـ طباطبائی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، سمت،1385.

ـ شیخ طوسی، محمد­حسن، الخلاف، چاپ محمد علی العلمی، 1370.

ـ علامه حلی، تذکره الفقها، کتاب الاجاره،چاپ سنگی، 1311.

ـ قاسم­زاده ،سید­مرتضی،اصول قراردادها و تعهدات، نظری و کاربردی ، دادگستر،1371.

ـ صفایی، سید­حسین و قاسم‌زاده، سید­مرتضی، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، سمت، 1381.

ـ قاضی، حسین، ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی، فصلنامه فقه و حقوق، شماره2، 1391.

ـ کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی، دوره عقود معین 1، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،1371.

ـ کاتوزیان، ناصر،قواعد عمومی قراردادها، ج 1، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1382.

ـ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ، شرکت سهامی انتشار،1386.

ب : لاتین

ـ Dixon, Martine,Modern Land Law,London,Carendiss Press,2005.

ـ Http://www.bushehrnews.com/fa/pages/?cid=12077               

ـ Http://www.cues.fau.edu/toolbox/subchapter?ID,6z8chapterID=9