وظایف و اختیارت ناجا در پرتو دکترین امنیت انسانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)، تهران، ایران

2 استاد بازنشستۀ گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

امنیت انسانی به معنای شرایطی است که تحت آن هستۀ حیاتی زندگی انسان‌ها محافظت می‌شود. در این دیدگاه، اگرچه دولت نقش مهمی در تأمین امنیت دارد، اما باید به‌عنوان ابزاری برای تأمین آن باشد، نه موضوع و مرجع امنیت. این دکترین، در وسیع‌ترین مفهوم به معنی «رهایی از نیاز» و «رهایی از ترس» و زندگی همراه با منزلت است و از آنجا که تعریف پذیرفته‌شده‌ای دربارۀ آن وجود ندارد، به مکتب حداقل‌گرا و حداکثرگرا قابل‌تقسیم است. مقالۀ پیش‌رو به بررسی وظایف و اختیارت ناجا با تأکید بر حداقل‌گرایی امنیت انسانی می‌پردازد که معتقد است، ثبات پایدار حاصل نمی‌شود؛ مگر آنکه مردم در برابر تهدیدات خشونت‌بار، نسبت به حقوق، امنیت یا زندگی‌شان، حمایت شوند. این پژوهش، در پی پاسخ به این سؤال که «پلیس در فرایند تأمین امنیت شخصی، سیاسی و اجتماعی، چه وظایفی برعهده دارد؟» با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به رشتۀ تحریر درآمده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، از آنجاکه بر اساس قانون، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی؛ از عمدۀ مأموریت‌های ناجاست؛ از‌این‌رو، رفع تهدیدات مطرح در مؤلفه‌های امنیتی مبتنی بر رهایی از ترس، مستقیم و غیرمستقیم در ذیل وظایف او قرار می‌گیرد. لیکن باید عملکرد پلیس در جهت تحقق این حوزه‌های امنیتی، منطبق بر فلسفۀ وجودی ناجا و اهداف امنیت انسانی که همانا حفظ امنیت افراد و کرامت آن‌هاست، بهبود یابد. بر این اساس، تحول در وظایف و اختیارات ناجا که دستاورد و نوآوری تحقیق حاضر نیز به‌شمار می‌رود، نه یک اختیار و انتخاب؛ بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که مهم‌ترین آثار آن، تضمین و ارتقای حقوق شهروندی، افزایش اعتمادسازی مردم به پلیس، تشدید جامعه‌محوری پلیس، برقراری بیشتر نظم و امنیت، افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام و...خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Duties and power of NAJA in the light of the doctrine of human security

نویسندگان [English]

  • Amin mohammadi jobeni 1
  • hosein sharifi tarazkoohi 2
  • Mohammad Barani 3
1 PhD in Public Law, Islamic Azad University (South Tehran Branch), Tehran, Iran
2 Retired Professor of Law, Faculty of Law, Imam Hossein University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Human security means the conditions under which the vital core of human life is protected.Although the government has an important role to provide security,it should be seen as a means to provide it,not a matter or a source of security.This doctrine in the broadest sense means freedom from need and freedom from fear and living with dignity,since there's no accepted definition of it,it can be divided into minimalist and maximalist schools.The article's purpose isto examine the duties and authority of NAJA with an emphasis on the minimalist of human security,which believes that lasting stability isn't achieved ,unless people are protected against violent threats to their rights,security or lives.Regarding the mentioned issues,this study aims to answer the question"What are the responsibilities of the IRI police in achieving personal,political and social security?"It has been written with a descriptive-analytical approach,using the library method. According to the research 'findings,based on law,establishing order and security,providing public and personal comfort is one of the main missions of NAJA. Hence,eliminating the threats posed in the security components based on freedom from fear directly or indirectly,is under its duties. So the performance of the police in achieving these security areas must be improved in accordance with the philosophy of the NAJA existence and the goals of human security,which is to maintain the security and dignity of individuals.The change in the duties and powers of NAJA isn't a matter of choice, it's an inevitable necessity.That the most important of its effects will be the guarantee and promotion of the citizenship rights increasing the public trust in the police ,intensification of the community centered police,establishing more discipline and security and increasing the legitimacy and acceptability of the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police
  • Duties and Powers
  • Human Security Doctrine
  • Freedom from Fear