گفتمان دامنه ی مسوؤلیت در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

1 دادیار دیوان عالی کشور

2 مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه