بازخوانی اصل تفکیک قوا در آرای هیأت علمی دیوان عدالت اداری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه دموکراسی کرسی حقوق بشر،صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی