طرق حل اختلافات راجع به نام دامنه و علامت تجاری ‏(با تمرکز بر سیاست متحدالشکل حل و فصل اختلافات نام دامنه- ‏UDRP‏)‏

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی- دانشگاه تهران

2 ادانشگاه تهران

چکیده

در حالیکه ظهور اینترنت مزایای فراوانی در تمامی حوزه های علمی و عملی به همراه داشته، با تسهیل امکان نقض ‏حقوق مالکیت فکری چالش هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مصادیق شایع نقض حقوق مزبور ‏پدیده سایبراسکاتینگ بوده که نویسندگان این مقاله را به بررسی طرق رسیدگی بدان سوق داده و سوال اصلی ‏شیوه های حل اختلاف ناشی از غصب سایبری را ایجاد نموده است. ‏

در پژوهش حاضر، نخست با روش توصیفی، مفاهیم علامت تجاری، نام دامنه و سایبراسکاتینگ مورد تعریف قرار ‏گرفته اند و سپس با شیوه ای تحلیلی و مقایسه ای، فرایند رسیدگی به این دسته از دعاوی در مرکز میانجیگری و ‏داوری وایپو با استناد به شیوه نامه متحدالشکل حل اختلافات نام دامنه(آیکن) مورد بررسی و مقایسه با طرق ‏موجود در برخی از نظامهای ملی و منطقه ای قرار گرفته است. ‏

یافته های این پژوهش آشکار خواهد کرد در حالیکه با وجود اصل عام بودن صلاحیت محاکم قضائی تردیدی در ‏امکان اقامه دعوا در مراجع دادگستری ملی وجود ندارد اما معایب چنین طریقی از قبیل انتخاب مرجع صالح، قانون ‏حاکم و اجرای احکام صادره همواره طرفین را به طریق داوری سوق داده است. در این باره مقررات ‏UDRP‏ ‏حاوی ضوابطی جهت رسیدگی به این قبیل دعاوی بوده که بسیاری از کشورها با بومی سازی قواعد آن سعی در ‏حل و فصل قطعی دعاوی ناشی از ثبت نام دامنه مغایر با حقوق دارنده علامت تجاری داشته اند؛ از آن جمله ‏کشورهای انگلستان و استرالیا و اعضای آ سه آن رویکردهای متفاوتی دارند. ‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ways to resolve disputes over domain name and trademark (Focusing on Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP)

نویسندگان [English]

 • kamel taqizadeh 1
 • Ali Eslamipanah 2
1 Faculty of private law, university of Tehran
2 Tehran university
چکیده [English]

As the emergence of the internet has brought a lot in all scientific and practical positive aspects, ‎with the possibility ‎of accessing intellectual property rights, it has created challenges in this ‎field. One of the common examples of ‎violation of these rights has been the phenomena of ‎cybersquatting, which the authors of this article should know by ‎examining the methods and ‎has raised the central question of legal ways to resolve the dispute caused by that. In ‎the ‎present research, first by descriptive method, the concepts of trademark, domain name, and ‎cybersquatting have ‎been defined. Then, with a method of analysis and comparison, the ‎process of hearing this category of claims in the ‎WIPO Mediation and Arbitration Center ‎with references to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ‎‎(icon), it has been ‎examined and compared with the existing methods in some national and regional law ‎systems.‎

The findings of this research will reveal while the principle of the jurisdiction of the courts is universal, and there is ‎no doubt about the possibility of litigation in the national judiciary, still, the disadvantages of such a method, such as ‎the choice of the competent authority, the rule of law, and the execution of verdicts, have always led the parties to the ‎arbitration. In this regard, the UDRP rules contain rules for dealing with such claims that many countries have tried ‎to settle disputes arising out of the registration of a domain that is contrary to the rights of the trademark owner by ‎localizing its rules; The United Kingdom, Australia, and ASEAN members, among others, have different approaches. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • Domain name
 • Trademark
 • WIPO
 • UDRP
 • ICANN
 • ICON

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 25 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 12 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 15 شهریور 1401