تحلیل و تبیین اصل «قابلیّت اجرای حکم» بعنوان یکی از معیارهای حکم دادگاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ملایر

چکیده

قابلیّت اجرای حکم دادگاه یکی از معیارهای مغفول مانده در منابع حقوقی ایران بعنوان شرط لازم برای صدور حکم می‌باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر که تحت عنوان «تحلیل و تبیین اصل قابلیّت اجرای حکم بعنوان یکی از معیارهای حکم دادگاه» انجام شد تحلیل و تبیین میزان اهمیّت و اثر این معیار در مرحلۀ صدور و نه در مرحلۀ اجرا است که برای مطالعۀ آن از روش تحلیلی استفاده شد. در ادامه ابتدا حکم دادگاه تعریف و سپس معیارهای صدور و اجرای آن مورد مدّاقه قرار گرفت و به صورت خاص معیار قابلیّت اجرا بعنوان یکی از معیارهای لازم برای صدور حکم مطالعه شد. بر اساس نتایج به دست آمده قابلیّت اجرا از شرایط لازم برای صدور حکم است و دادگاه بایستی در زمان انشای حکم به این موضوع توجّه نماید که حکم صادره قابلیّت اجرا بر اساس شرایط قانونی زمان صدور را داشته باشد و در صوتی که امکان صدور چنین حکمی بر فرض ذینفعی خواهان وجود ندارد، از صدور آن خودداری نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and explanation of the principle of "ability to execute the sentence" as another Criteria for court judgment

نویسنده [English]

  • Rasoul Ahmadi Far
Malayer University
چکیده [English]

Ability to execute a court judgment is one of the most neglected criteria in Iranian legal sources as a necessary condition for issuing a judgment. The purpose of this study is to analyze the importance of this criterion.In this research, the court judgment has been defined and identified and the criteria for its issuance and implementation have been reviewed.Then, the criterion of enforceability was considered as one of the necessary criteria for issuing a court judgment. According to the results of this research, the ability to execute is one of the necessary conditions for issuing a judgment, and the court must pay attention to the fact that the issued judgment can be executed according to the legal conditions at the time of issuance.Refuse to issue such a judgment in an audio where it is not possible to execute it.

Key words: Ineffective sentence, court order, sentence enforcement, enforceability, sentence, court order, vote, court ruling

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ineffective sentence
  • sentence enforcement
  • enforceability
  • sentence
  • court order

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1401
  • تاریخ دریافت: 21 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 18 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 12 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 30 تیر 1401