تأملی نوین بر ماهیت تعلیق اراده با رویکرد به چالش‌های عملی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شیراز)، شیراز، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شیراز)، شیراز، ایران

10.22106/jlj.2019.91293.2271

چکیده

انسان برای رفع احتیاجات اجتماعی و حقوقی قاعدتاً به مدد اعمال حقوقی نیل به مقصود می‌نماید. به‌لحاظ گونه‌گونی این احتیاجات، تنوع اعمال حقوقی پدید آمده است. یکی از اوصاف این گوناگونی تعلیق اعمال حقوقی است. شکی نیست که اعمال حقوقی با ارادۀ انسان سروکار دارد و اراده تنها خالق آن است؛ بنابراین برای شناخت تعلیق اراده چاره‌ای جز تحلیل نفس اراده وجود ندارد. در این مقام، دیدگاه‌های مشهور مَقّر وقوع تعلیق اراده را در انشا و مُنشأ جست‌وجو کرده‌اند. در اینجا نظریه‌های نوین و متفاوتی نیز ارائه گردیده که در جهت نقد نظریات گذشته گام برداشته است. واضح است در این رهگذر باید تحلیلی مورد پذیرش واقع شود که در همۀ شئون و انواع اعمال حقوقی قابلیت تطبیق داشته و با عرف عملی و خواست واقعی منشئ سازگاری بیشتری داشته باشد. در این پژوهش با این نگاه، ارادۀ تعلیقی مورد کنکاش واقع گردید. در این راستا باید به اصالت علم حقوق و قواعد آن تأکید شود و برای یافتن درک ماهیات حقوقی نباید به سراغ رهیافت‌های غیرمرتبط علوم دیگر که با موضوعات علم حقوق سنخیتی ندارد مراجعه کرد. از این منظر در اینجا به شناخت نفس التزام ناشی از ابراز اراده به‌عنوان روش درک صحیح ماهیت تعلیق توجه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

New Contemplation on Nature of “Will Suspension” Focusing on Practical Challenges

نویسندگان [English]

  • azim kochaki pahne kolahi 1
  • seyed Hekmatallah Askari 2
  • Mohammad Hussein ansari haghighi 2
1 Judge of Justice, Ph.D. Student in Private Law, Faculty of Law and Humanities, Islamic Azad University (Shiraz Branch), Shiraz, Iran
2 Assistant Professor of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Faculty of Law and Humanities, Islamic Azad University (Shiraz Branch), Shiraz, Iran
چکیده [English]

Excessive legislative recourse to harsh punishments, including long prison terms and executions, is clearly seen in law. In order to find social and legal needs, mankind usually achieve their goals with the help of legal actions. In terms of the diversity of these needs, a variety of legal practices have emerged. One of the characteristics of this diversity is the suspension of legal acts. Meanwhile “Intention” holds an important role in Law and legal actions are interpreted by intention. Our will is the only creator of legal acts. Therefore, there is no other way to understand the suspension of the will than to analyze its nature.
Current views have sought the position of the suspension of the will in the creation and origin. New and different theories are presented that have taken steps to critique past theories. It is clear that in this way, the suitable analysis to be accepted is the one that is applicable in all aspects and types of legal actions and is more compatible with practical practice and the real will of the creator. In this study, the suspension will be examined with this view. For this purpose, the originality of jurisprudence and its rules must be emphasized. So, one should not turn to unrelated approaches of other sciences that are not compatible with the subjects of jurisprudence in order to understand the nature of law. From this perspective, special attention is paid to recognizing the nature of the obligation arising from the expression of the will, as a method of correctly understanding the nature of the suspension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • will
  • Suspension
  • Creation
  • origin
  • undertaking