تأملی نوین بر ماهیت تعلیق اراده با رویکرد به چالش‌های عملی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی (واحد شیراز)

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی (واحد شیراز)

10.22106/jlj.2019.91293.2271

چکیده

چکیده:
انسان برای یافتن احتیاجات اجتماعی حقوقی قاعدتاً به مدد اعمال حقوقی نیل به مقصود می نماید. به لحاظ
گونه گونی این احتیاجات تنوع اعمال حقوقی پدید آمده است. یکی از اوصاف این گوناگونی تعلیق اعمال حقوقی
می باشد. شکی نیست که اعمال حقوقی با اراده انسان سروکار دارد و اراده تنها خالق آن می باشد بنابراین برای شناخت تعلیق اراده چاره ایی جز تحلیل نفس اراده وجود ندارد. در این مقام دیدگاههای مشهور مقّر وقوع تعلیق اراده را در انشاء و منشاء جستجو کرده اند در اینجا نظریه های نوین و متفاوتی نیز ارائه گردیده که در جهت نقد نظریات گذشته گام برداشته است. واضح است در این رهگذر باید تحلیلی مورد پذیرش واقع شود که در همه شئون و انواع اعمال حقوقی قابلیت تطبیق داشته و با عرف عملی و خواست واقعی منشی سازگاری بیشتری داشته باشد. در این پژوهش با این نگاه اراده تعلیقی مورد کنکاش واقع گردید. در این راستا باید به اصالت علم حقوق و قواعد آن تاکید شود و برای یافتن درک ماهیات حقوقی نباید به سراغ رهیافتهای غیر مرتبط علوم دیگر که با موضوعات علم حقوقی سنخیتی ندارد مراجعه کرد. از این منظر در اینجا به شناخت نفس التزام ناشی از ابراز اراده به عنوان روش درک صحیح ماهیت تعلیق توجه شده است.
کلید واژه ها: اراده، تعلیق، انشاء، منشاء، التزام

کلیدواژه‌ها