مبانی جبران پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.

2 جعفر عسگری، دکترای حقوق خصوصی، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر قدس-ایران)

چکیده

در مواردی که یکی از طرفین قراداد به هر دلیل نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در موعد مقرر به تعهداتش عمل نماید طرف دیگر با یک نقض پیش از موعد یا غیرقابل پیش‌بینی مواجه است. نقض پیش از موعد قرارداد باعث ورود خسارات اصلی و تبعی به طرف مقابل است. خسارات قراردادی غالبا از نقض واقعی قرارداد نشات می‌گیرند. با این حال نقض پیش از موعد نیز می‌تواند منجر به پیدایش خسارت اصلی و تبعی گردد. برخی از زیانهای قراردادی به طور مستقیم و بلاواسطه از نقض عهد نشات نمی‌گیرند اما به طور معمول در سیر طبیعی و متعارف امور ناشی از نقض عهد هستند. با این وجود امکان جبران این گونه خسارات در حقوق ایران با مشکل اساسی مواجه است. مهمترین مانع برای جبران چنین زیانهایی احتمالی بودن و عدم رابطه سببیت عرفی بین زیان وارده و فعل زیانبار است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، مقابله به مثل، بناء عقلاء و حاکمیت اراده در پی امکان سنجی جبران پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد در حقوق ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Basises of compensability for consequential damages Arising from Anticipatory breach of Contract

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Zamani 1
 • Jafar Asgari 2
1 Department of Law Tehran West Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Law Shahr e Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In cases where one of the parties to the contract, for any reason, does not want or cannot fulfill its obligations in due time, the other party faces an unforeseen or anticipatory breach. Anticipatory breach of contract causes essential and consequential damages to the other party. Contractual damages often result from an actual breach of contract. However, Anticipatory breach can also lead to essential and consequential damages. Some contractual damages do not arise directly from a breach of contract, but are usually in the normal and reasonable course of affairs to breach of contract. However, the possibility of compensating for such damages is facing with a major problem in Iranian law. The most important impediment to compensating for such losses is the possibility and lack of customary causal relationship between the damage and the harmful act. This research seeks to assess the feasibility of compensating for consequential damages arising from Anticipatory breach of contract in Iranian law by analytical-descriptive method and by invoking to certain jurisprudential and legal principles and rules such as La-Zarar (No-Harm), reciprocity, assumption of the wise and the governance of will.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Essential damage
 • Concequential damage
 • Actual Breach
 • Anticipatory Breach
 • compensability

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 29 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 10 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 11 تیر 1401