از مادر معتاد تا فرزند بزهکار ، « الگوی رشد مجرمانه مبتنی بر بزه دیده شناسی ثانویه »

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات البرز

چکیده

بنیادی ترین نهاد اجتماعی ، خانواده و مهم ترین مهره خانواده ، مادر در فرآیند تربیت انسانی اجتماعی است. چهل هفته زیستن در نهاد مادر ، معرف دوره ای است که آثار آن بر کودک قطعی تر و سریعتر از هر دوره ی دیگر زندگی محسوب می شود . تحقیقات حاکی از آنند که اعتیاد مادر اثری اجتناب ناپذیر بر تولد کودکانی خواهد داشت که در معرض بیماری اعتیاد و نابهنجاری های اجتماعی در آینده قرار گرفته و زنگ خطری برای جامعه ای محسوب می شوند ؛ که در صدد تربیت شهروندانی قانون مدار است . این تحقیق با هدف پیشگیری از تولد نوزادان معتاد و حمایت و مراقبت افتراقی از آنها به روش تحلیلی-توصیفی جهت بررسی موضوع از منظر رهیافت های جرم شناختی و تطبیق با برنامه ها و ساز وکارهای ارائه شده ی نظری برای دستیابی به نتایج کاربردی در سیاست جنایی افتراقی حمایت از کودکان و نوجوانان به عمل آمده است.

1- آزاد ، حسین (1391) ، روانشناسی مرضی کودک ، تهران :انتشارات دانشور ، چاپ هفتم  .

2- آزرده ، غلامرضا (1378) ، نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر ، مجله تربیت،  شماره :4

3- آقا بخشی ، حبیب ( 1382) ، کودکان پدر معتاد ، فصلنامه رفاه اجتماعی ، شماره :7.

4- ابراهیمی ، شهرام ( 1391) ، جرم شناسی پیشگیری ، جلد اول ،  تهران نشر : میزان ، چاپ دوم.

5- انوری ، حسن (1386) ، فرهنگ بزرگ سخن ، ج 1- 8 ، تهران:انتشارات سخن ، چاپ چهارم.

6- ایروانیان ، امیر و همکاران (1389 ) ، کودک آزاری از علت شناسی تا پاسخ دهی،تهران : انتشارات خرسندی.

7- ای تروی ، برنت ( 1385) ، ترسیم شخصیت جنایی ، ترجمه اکبر استرکی ، تهران : انتشارات معاونت آگاهی ناجا .

8- بابائی ، محمد (1390) ، جرم شناسی بالینی، تهران :نشر میزان ، چاپ اول .

9- باستانی ، امیر و همکاران (1390) ، عوامل زیست شناختی و ژنتیکی رفتار بزهکارانه ، تهران:نشر میزان ، چاپ اول

10- بیگی ، جمال (1384) ، بزه دیده گی اطفال در حقوق ایران ، تهران :نشر میزان ، چاپ اول.

11- پینه رو ، پائولو سرجیو (1387) ، گزارش جهانی در مورد خشونت علیه کودکان، ناشر یونیسف .

12- رایجیان اصلی ، مهرداد (1381) ، موقعیت اطفال بزه دیده بزهکار در حقوق کیفری ایران ، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضایی، شماره :25.

13- رایجیان اصلی ، مهرداد (1390) ، بزه دیده شناسی حمایتی ، چاپ دوم ، تهران : نشر دادگستر.

14- رجبی پور ، محمود ( 1391) ، پژوهشی در مبانی پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاریاطفال ونوجوانان ، تهران : نشر میزان ، چاپ اول.

15- رمون ، گسن (1376) ، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری ، ترجمه نجفی ابرند آبادی (علی حسین) ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره :20-19.

16- زینالی ، امیر حمزه (1388) ، ابعاد حقوقی و جرم شناختی حمایت از کودکان و نوجوانان در معرضخطر ، ناشر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، تهران : چاپ اول.

17- سماواتی، امیر پیروز (1384) ، ناتوانان بزه دیده ؛ از بایسته های جرم شناختی تا قوانین و مقرراتکیفری ، مجله حقوقی دادگستری : شماره 53-52.

18- شجاعی ، علی (1388) ، جرم شناسی نظری ( گذری بر نظریه های جرم شناسی )، تهران : نشر سمت ، چاپ سوم.

19- حاجی تبار فیروز جائی، حسن (1391) ، بزه دیده شناسی حمایتی افتراقی ، تهران : چاپ اول ، انتشارات جنگل.

20- عظیم زاده ، شادی ( 1390) ، پایداری در بزهکاری درحقوق ایران و آمریکا ، تهران : چاپ اول ، انتشارات جنگل .

21- عباچی ، مریم (1383) ، پیشگیری از بزهکاری و بزه دیده گی کودکان ، تهران، مجله حقوقیدادگستری  ، شماره  : 47.

22- قاسمی روشن ، ابراهیم ( 1379) ، عوامل اجتماعی و جرم ، فصلنامه معرفت ، شماره  : 36 . 

23- لپز، ژرار و فیلیزولا ، ژینا (1388) ، بزه دیده و بزه دیده شناسی ، ترجمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی ، تهران : انتشارات مجد ، چاپ دوم.

24- لکا، پدروجی و واتس ، توماس دی (1384) ، کودکان پیش دبستانی و سوء مصرف مواد ،راهبردهاییبرای پیشگیری و مداخله ،  ترجمه لیلی ا نگجی و محمد مجتبی زاده ، تهران : انتشارات روان سنجی ، چاپ اول.

25- میر محمد صادقی ، حسین ( 1392) ، حقوق کیفری اختصاصی ( 1) جرایم علیه اشخاص ، تهران : انتشارات میزان، چاپ یازدهم .  

26- معظمی ، شهلا ( 1390) ، بزهکاری کودکان و نوجوانان ، تهران : انتشارات دادگستر ، چاپ پنجم .

27- مختاری ، یوسف (1384 ) ، رابطه اختلالات شخصیت با جرم ، مجله دانش پژوهان ، شماره 7.

28 –منصور ، محمود ( 1391) ، روان شناسی ژنتیک تحول روانی از تولد تا پیری ، تهران : انتشارات سمت ، چاپ نهم ، ص 177 .

29- نجفی ابرندآبادی ، علی حسین ( 1378) ، مباحثی در علوم جنایی ، تقریرات درس جامعه شناسیجنایی، تهیه و تنظیم مهرداد رایجیان اصلی ،  تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ، دوره کارشناسی ارشد  .

30- نجفی ابرند آبادی ، علی حسین (82-1381 ) ، تقریرات درس جرم شناسی ( پیشگیری ) ، دوره کارشناسی ارشد ، قم : مجتمع آموزش عالی قم ، تهیه و تنظیم مهدی سید زاده ، نیم سال دوم.

31- نقدی نژاد ، مجتبی (1390) ، پیشگیری از بزه دیده گی اطفال، تهران : انتشارات جنگل ،چاپ دوم .

32- نوروزی ، علی رضا ( 1390) ، راهنمای مدیریت وابستگی به مواد در بارداری ، تولد ( هنگامزایمان ) ،شیردهی و نوزادی ،  تهران : دفتر سلامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد ،اداره پیشگیری ، درمان و کاهش آسیب سوءمصرف مواد با مشارکت دفتر سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس ، معاونت بهداشت اداره سلامت مادران.

منابع انگلیسی :

1-Burfeind .James . Dawn Jeglum .Bartush( 2006) . juvenileDeliquency An integratedApproach . World Headquarters .

2- Elbert. Stewart and Jamesa.Glynn. 1988. Introduction to Sociology Singapore MCPhillips .

3- Sherri Kuhn(2013) . Babies Born  Addicted : Neonatal Abstinence Syndrome .

4 - Sharon . Casey (2011) .Understanding Young Offenders :DerelopmentCriminiology . Scchool of PsycholigyDeakinUniversity .Astralia

5-Siegel g. Larry , Brandon C.welsh , Jospeh Senna (2003), Juvenile Delinquency &Edition, Thomas Wadsworth

6-Zanden James w.Vander . 1966. Sociology The Core Fourth Editionsingapor.   

.Graw - Hill