تأثیر عدم رعایت اصول مهم دادرسی بر بی اعتباری رأی دادگاه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و عاوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)

10.22106/jlj.2019.92600.2308

چکیده

چکیده:
در نظام قانونی آیین دادرسی کیفری فعلی با وجود آن که سال‌هاست اهمیت قوانین شکلی در حد قوانین ماهوی دانسته می‌شود؛ اما قانون‌گذار هنوز نپذیرفته است که این دو نوع قانون اهمیت یکسان دارند. بر مبنای این عدم پذیرش، نقض قوانین ماهوی همواره موجب بی‌اعتباری رأی دادگاه است اما نقض قواعد شکلی تنها در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‏اعتباری رأی شود می‏تواند موجب نقض رأی گردد. اما سؤال این است که این تشریفات با درجه اهمیت بالا کدامند؟ معیار‌های گوناگونی می‌توان برای تشخیص این تشریفات تصور کرد اما معیاری که بر اساس آن تشریفاتی از تشریفات بادرجه اهمیت بالا محسوب می‌شود که نقض آن‌ها موجب نقض یک قانون ماهوی است معیاری است که با متن قانون فعلی و قوانین سابق بیشتر تطبیق دارد؛ اما معیاری که بر اساس آن تشریفات با درجه اهمیت بالا همان اصول بنیادین دادرسی‌اند با اهداف آیین دادرسی کیفری مطابقت بیشتری دارد.
واژگان کلیدی: اصول دادرسی، تشریفات دادرسی، تشریفات با درجه اهمیت بالا، تشریفات مؤثر در ماهیت

کلیدواژه‌ها