مبانی مسؤولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل کالا در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

در خصوص مبنای مسؤولیت در قوانین ایران و فرانسه، به تئوری تقصیر به عنوان قاعده و تئوری خطر به عنوان استثنای این قاعده اشاره شده است. امروزه مسؤولیت مدنی تابع قاعده‌ی واحدی نیست و مبنای مسؤولیت در زمینه‌های متعدد به ویژه در حوزه‌ی حمل و نقل دارای تحولاتی بوده است؛ حوزه‌ی مذکور یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که زمینه‌ساز شروع تحولات در مبانی مسؤولیت بوده است. به نحوی‌که برخی در زمینه‌ی حقوق حمل و نقل از عنوان «رژیم خاص مسؤولیت مدنی» یاد نموده‌اند. از سوی دیگر در این که آیا مسؤولیت متصدی حمل کالا، مسؤولیت قراردادی است یا قهری، اختلاف است، بر حسب اتخاذ یکی از این آراء، مبنای مسؤولیت متفاوت می‌شود؛ در این نوشتار شیوه‌ی تطبیقی این امر بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


1- امید، هوشنگ، حقوق دریایی، جلد نخست، چاپخانه‌ی زیبا، چاپ نخست، 1353.

2- ژوردن، پاتریس، تحلیل رویه قضایی در زمینه مسؤولیت مدنی، میزان، چاپ نخست، 1386.

3- ستوده، حسن، حقوق تجارت، جلد چهارم، دادگستر، چاپ چهارم، 1375.

4- شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، نشر حقوق‌دان، چاپ چهارم، 1377.

5- شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، مجد، چاپ نخست، 1382.

6- شهیدی، مهدی، «برخورد مقررات قانون مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل»، مجموعه‌ی مقالات حقوقی، مجد، چاپ نخست، 1385.

7- صمدی اهری، محمدهاشم، مسؤولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی، روزنامه‌ی رسمی، چاپ نخست، 1373.

8- عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد نخست، جهاد دانشگاهی، چاپ هفتم، 1373.

9- عرفانی، توفیق، مسؤولیت مدنی حمل ونقل زمینی«جاده-ریل»، آثار اندیشه، چاپ نخست، 1385.

10- فتح‌الله پورشیرازی، احمدرضا، حقوق مسافر هواپیما، همای غدیر، چاپ نخست، 1386.

11- فرمانفرمائیان، ابوالبشیر، حقوق دریایی، چاپخانه‌ی فرمی، چاپ نخست، 1349.

12- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، جلد نخست، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، 1376.

13- موسوی بجنوردی، سید حسن، قواعد الفقهیه، جلد دوم، الهادی، چاپ نخست، 1419 هـ .ق.

14- نوری، فضل الله بن عباس، رساله فی قاعده ضمان الید، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، چاپ نخست، 1414 هـ .ق.

15- Bacache, Gibeili, Droit Civil. les obligations. La responsabilité civile extracontractuelle. Economica, 1é.éd, 2007.

16- Carbonnier, Jean. Droit civil. les obligations, Presses Universitaires de France, 21.é.éd,1998.

17- Cabrillac, Remy, Droit des obligations, Dalloz, 5é.éd, 2005.

18- Fabre-Magnan, Muriel, Droit des obligations, T. 1 (contrat et Engagements Unilaterals), Presses Universitaires de France, 1é.éd, 2008.

19- Fabre-Magnan, Muriel, Droit des obligations, T. 2 (Responsabilité Civile et Quasi-contrat), Presses Universitaires de France, 1é.éd, 2007.

20- Flour, Jacques; Aubert, Jean; Luc, Savaux Eric, Les Obligations, 1-L’acte juridique, T.1, sirey, 13é.éd, 2008.

21- Flour, Jacques; Aubert, Jean, Luc, Les Obligations. -Le fait juridique, T.2, 7é.éd, armond colin.

22- Jousrand, Patrice, Les Principes de la Responsabilité Civile, dalloz, 2007.

23- Mazeaud, (Henri, Leon, Jean), Leçons de Droit Civil, Obligations. T 2, Monntchrestien,6  é.éd, 1978.

24- Malaurie, Philippe; Aynes, Laaurent; Stoffel Munk, Philippe, Droit Civil. Les Obligations, Defrenois, 3é.éd, 2007.

25- Malaurie, Philippe; Aynes, Laaurent, Droit Civil.contrats speciqux. 12é.éd, 1998.

26- Terré, Francois; Simler, Philippe; Lequette, Yves, Droit Civil. Les Obligations, Dalloz, 9 é.éd, 2005.

27- Le Tourneau, Cadiet; Cadiet, Cadiet, Philippe; Cadiet, Loic, Droit de la Responsabilité, dalloz, 3 é.éd, 1998.

28- Viney, Genevieve, Traité de Droit Civil. Introduction a la Responsabilité, librairie générale de droit et de jurisprudence, 2 é.éd, 1995.

29- Viney, Genevieve, Traité de Droit Civil. Les Obligations. la Responsabilité, librairie générale de droit et de jurisprudence, 1 é.éd, 1988.

30- Weill, Alex; Terré, François, Droit .Civil. Les Obligations, Dalloz, 4 é.éd, 1986.

31-http://www.oboulo.com/evolution-fondements-responsabilite-delictuelle-plan-detaille-40439.html

32-http://www.oboulo.com/evolution-fondements-responsabilite-36754.html

33-http://www.lexinter.net/JF/risque.htm

34-http://www.lexinter.net/JF/responsabilite_civile.htm

35-http://www.lerepairedesmotards.com/assurance/assurance-obligatoire.php

36-http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_risque-profit

37-http://fr.wikiversity.org/wiki/Obligation_contractuelle

38-http://www.logisneuf.com/definition-responsabilite-contractuelle.html

39-http://www.lexinter.net/JF/securite.htm

40-http://www.lexinter.net/JF/contrat_de_transport.htm

41- http://www.cabinetaci.com/vocbulaire-obligations-de-moyens-et-resultats.html