دوره و شماره: دوره 75، شماره 73، بهار 1390، صفحه 1-200 
4. بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق

صفحه 83-111

عزیزالله فهیمی؛ محمدرضا زندوکیلی


7. ساختار و ماهیت حقوقی حق‌العمل‌کاری

صفحه 173-200

ربیعا اسکینی؛ دل افروز بهنام فرید