چالش های نهاد آرای وحدت رویه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

قاضی- دیوان عدالت اداری

10.22106/jlj.2020.122846.3256

چکیده

«وحدت رویه قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمان های نظام قضایی ما می باشد. برای ایجاد وحدت رویه قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آرای وحدت رویه قابل ذکر می باشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آرای وحدت رویه را دارند و تاکنون آرای فراوانی از سوی هیأت های عمومی این دو دیوان صادر شده است. با این حال، نهاد آرای وحدت رویه با چالش های متعددی روبرو است که با توجه به جایگاه مهم این آرا در نظام حقوقی- قضایی ما، رفع آنها ضروری است. گام اول برای تحقق این مهم، شناسایی این چالش هاست که هدف این نوشتار می باشد. پرسش اصلی این نوشتار، از این قرار است: نهاد آرای وحدت رویه با چه چالش‌هایی روبروست؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است بدین شرح است که برخی از چالشهای این نهاد، ماهیت ساختاری دارند که از جمله می توان به مغایرت با قانون اساسی، نبود نظارت شرعی و قانون اساسی، تعدد مراجع صادرکننده و همپوشانی تابعان، عدم پوشش تعارضاتِ خارج از رأی، مشخص نبودن زمان لازم الاجرا شدن آرای وحدت رویه و حدود اثرگذاری آنها بر گذشته اشاره کرد. برخی دیگر، ریشه در عملکرد مراجع صادرکننده دارد که از جمله، نابسندگی، نابهنگامی، عدم رعایت قاعده اهم و مهم و عدم اتقان و استحکام لازم قابل ذکر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Challenges of Decisions as a Unified Judicial Precedent

نویسنده [English]

  • mohamad reza rafeei
Judge- Administrative Justice Court
چکیده [English]

The "uniformity of the judicial precedent", according to the provisions of Article 161 of the Constitution, is one of the aims of our judicial system. There are various ways to create uniformity of the judicial precedent, including issuance of Decision as a Unified Judicial Precedent. Both the Supreme Court and the Administrative Justice Court have the legal authority to issue of Decision as a Unified Judicial Precedent, and so far, many of the two chambers have issued Decisions. However, the Decisions as a Unified Judicial Precedent faces many challenges that, given the important position of these Decisions in our legal-judicial system, it is necessary to address these challenges. The first step in achieving this goal is to identify the challenges that are the subject of this paper. The main question of this article is: What are the challenges facing the Decisions as a Unified Judicial Precedent? The results of this descriptive and analytical study show that some of the challenges of this institution are structured in nature, which can be inconsistent with the constitution, the lack of religious and constitutional supervision, the multiplicity of issuers and overlapping subordinates, inaccurate basics of Decisions, Lack of coverage of out-of-Decision conflicts. The unclear timing of entry into force and the extent of their impact on the past can be mentioned. Others are rooted in the functioning of the issuing authority, which points to Non-Sufficiency, Not timely, non-compliance with Choosing more important things, and lack of Strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Decisions as a Unified Judicial Precedent"
  • "Supreme Court"
  • "Administrative Justice Court"
  • "Structural challenges"
  • "Functional challenges"