نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

10.22106/jlj.2019.35486

چکیده

از موضوعات مهم مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، بررسی اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی از جهت تأثیر یا عدم تأثیر اطلاع مخاطب در این زمینه است. در این خصوص ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی را اعلام کرده که نه تنها با موانع اجرایی جدی روبرو است، بلکه با مواد دیگر (302، 306، 336، 337، 338، 398، 399، 427، 428 و 429) این قانون و همچنین با منطق حاکم بر سایر مواد مربوط به ابلاغ اوراق قضایی (مواد 67 تا 82 همان قانون) ناسازگار و متعارض است. تحقیق در این زمینه، این ناسازگاری و دشواری اجرا را نمایان می‌سازد و تلاش برای ارائه راه‌حل و راهکار اجرایی را می‌طلبد. تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی از «اظهار بی‌اطلاعی مخاطب ابلاغ» و اثبات این بی‌اطلاعی سخن گفته است، بدون این که اثر چنین اظهار و اثباتی را بیان کرده باشد. این سکوت نیز مستلزم بررسی موضوع و ارائه راهکار است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


-       احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی منطبق با قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب، تهران، اتشارات اطلس، 1375.

-       انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد 1، تهران، محراب فکر، 1384.

-       بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی 1 و 2، تهران، انتشارات نگاه بینه، 1388.

-       جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1386.

-       ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، دانشنامه حقوقی، جلد 1، تهران، امیر کبیر، 1356.

-       ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1386.

-       حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی 2، تهران، نشر میزان، 1390.

-       زراعت، عبـاس، محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات ققنوس، 1389.

-       شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، جلد 2، تهران، انتشارات دراک، 1385.

-       شهیدی، موسی، موازین قضایی محکمه عالی انتظامی، بی‌جا، کتابفروشی علمی، بی‌تا.

-       کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات مجد، 1389.

-       مدنی، سید جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد 2، تهران، گنج دانش، 1375.

-       مردانی، نادر؛ بهشتی، محمدجواد، آیین دادرسی مدنی، جلد 2، تهران، نشر میزان، 1389.

-       معاونت آموزش قوه قضاییه، مجموعه نشست‎های قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی، جلد 1، تهران، جاودانه، 1387.

-       مهاجری، علی، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات فکر سازان، 1390.

-       ــــــــــــــ ، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد 1، تهران، انتشارات فکرسازان، 1388.

-       ــــــــــــــ ، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد 3، تهران، انتشارات فکرسازان، 1389.

-       واحـدی، قدرت‎اله، آیین دادرسی مدنی، کتاب دوم، جلد 2، تهران، نشر میزان، 1377.