نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

10.22106/jlj.2019.35486

چکیده

از موضوعات مهم مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، بررسی اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی از جهت تأثیر یا عدم تأثیر اطلاع مخاطب در این زمینه است. در این خصوص ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی را اعلام کرده که نه تنها با موانع اجرایی جدی روبرو است، بلکه با مواد دیگر (302، 306، 336، 337، 338، 398، 399، 427، 428 و 429) این قانون و همچنین با منطق حاکم بر سایر مواد مربوط به ابلاغ اوراق قضایی (مواد 67 تا 82 همان قانون) ناسازگار و متعارض است. تحقیق در این زمینه، این ناسازگاری و دشواری اجرا را نمایان می‌سازد و تلاش برای ارائه راه‌حل و راهکار اجرایی را می‌طلبد. تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی از «اظهار بی‌اطلاعی مخاطب ابلاغ» و اثبات این بی‌اطلاعی سخن گفته است، بدون این که اثر چنین اظهار و اثباتی را بیان کرده باشد. این سکوت نیز مستلزم بررسی موضوع و ارائه راهکار است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها